Informacija apie planuojamų gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g. 4 ir Raitininkų g. 4a, Vilniaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo galutinę atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „YIT Kausta būstas“, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, tel. 8 52 388 836.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Gyvenamųjų namų komplekso statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas, Raitininkų g.4 ir Raitininkų g. 4A.

4. Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-31 priimta atrankos išvada Nr.(28.7)-A4-10926 – Gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g.4 ir Raitininkų g.4A, Vilniuje statybai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2016-11-04 raštu Nr. 2.10-8697(16.9.10.11) „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. spalio 31 d. atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo Nr.(28.7)-A4-10926 motyvuoto persvarstymo“ kreipėsi į Agentūrą prašydama persvarstyti PAV atrankos išvadą dėl šių priežasčių: 1. atrankos dokumentacijoje nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusio transporto srautų keliamą triukšmą artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje. 2. Atrankos dokumentacijoje pateikiama prieštaringa informacija apie antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių skaičių. 3. Nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusio transporto keliamą oro taršą.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. 1. PAV subjektai – NVSC Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius, pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 2. Apie Atrankos išvadą buvo paskelbta pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PŪV poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PŪV poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų, pastabų dėl PŪV gauta nebuvo. 3. Kiti motyvai dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo po Atrankos išvados persvarstymo liko nepakitę, nes persvarstymo metu nenustatyta naujų aplinkybių. 3.1. PŪV nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką ar kitas saugomas teritorijas. Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė išvadą (2016-09-29) rašto Nr. (4)-V3-1452, kad PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. 3.2. Lietaus nuotekos išleidžiamos į esamą miesto paviršinių nuotekų sistemą. Paviršinės nuotekos nuo stogų bus surenkamos ir naudojamos želdiniams, vidiniams kiemams laistyti. Planuojama įrengti lietaus vandens naudojimo sistemą su požemine vandens talpykla. 3.3. Stacionarių aplinkos oro šaltinių nebus, nes namų šildymui ir karšto vandens tiekimui planuojamas prisijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų. Aplinkos oro taršos galima tik iš autotransporto. Suskaičiuota pagrindinių teršalų – anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido – koncentracija aplinkos ore neviršija nustatytų aplinkos oro užterštumo normų. 3.4. Planuojamos veiklos įtakojamas triukšmo lygis esamoje ir numatomoje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys nustatytų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011. 3.5. Apsauga nuo gaisrų atitiks LR teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus. 3.6. Visi inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų ir kt.) jungiami prie centralizuotų miesto tinklų. 3.7. Atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 3.8. Ekologinio stabilumo palaikymui gyvenamosios paskirties objektų zonoje bus suformuoti priklausomųjų želdynų plotai.

7. Priimta galutinė atrankos išvada: 2017-01-27 raštas Nr. (28.7)-A4-987 – gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g. 4 ir Raitininkų g. 4A, Vilniaus mieste statybai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

8. Išsamiau susipažinti su galutine atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8 706 68043, el. p.: aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/files/galutine_raitinink%C5%B31486121923245.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. +370 6 1814857, el. p.: lme@dge.lt.

Aplinkos apsaugos poskyris