Informacija apie prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje statybos ir eksploatacijos galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Jaunbumani“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, 8699 81635 (įgalioto atstovo tel.).

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta – prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje statyba ir eksploatacija.

Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2017-04-20 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-4231 – prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento (toliau – NVSC Vilniaus departamentas) kreipimasis į Agentūrą dėl atrankos išvados persvarstymo, kadangi atrankos išvadoje nurodyta, kad su PŪV susijęs triukšmo lygis prie esamų daugiabučių namų vertintas 2 m atstumu, o ne iki 40 m atstumu nuo gyvenamųjų namų sienų, ir neatitinka HN 33:2011 reikalavimo; nepateikta informacija apie numatomą su PŪV susijusio prekes pristatančio ir išvežančio transporto privažiavimo kelią; neįvertintas planuojamo pastato ir 7,3 m aukščio tvoros poveikis gretimųjų gyvenamųjų namų insoliacijai; nepateikta informacija apie numatomus atstumus nuo planuojamų parkavimo aikštelių iki greta esančių namų.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

 1. PAV subjektai – Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracija pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo.
 2. PAV dokumentų rengėjas pateikė papildomą informaciją į pastabas, dėl kurių NVSC Vilniaus departamentas reikalavo persvarstyti atrankos išvadą (patikslino suskaičiuotus triukšmo lygius S. Nėries g. gyvenamųjų pastatų aplinkoje; patikslino, kad su PŪV susijusiam prekes atvežančiam ir išvežančiam transportui bus naudojami du įvažiavimai sklypo šiaurinėje dalyje iš S. Nėries g.; papildomai pateikė planuojamo pastato ir 7,3 m aukščio tvoros poveikio gretimųjų namų insoliacijai įvertinimą).
 3. PAV dokumentų rengėjas pateikė papildomą informaciją į pastabą, dėl kurios NVSC Vilniaus departamentas reikalavo atlikti PŪV PAV, kad, rengiant techninį projektą, bus tikslinamas automobilių stovėjimo vietų skaičius ir jų išdėstymas sklype, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 68 p. reglamentuojamais atstumais iki gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų.
 4. PŪV teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką ar kitas saugomas teritorijas.
 5. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka.
 6. Teršalų sklaidos skaičiavimai parodė, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys nustatytų ribinių verčių.
 7. Ūkinės veiklos ir transporto skleidžiamo triukšmo mažinimui, kaip prevencinė priemonė, numatyta triukšmo slopinimo sienelė nuo gyvenamųjų pastatų.
 8. Ūkinės veiklos metu iš katilų ir šildymo modulių išsiskiriantys pagrindiniai teršalai neturi kvapo pajutimo slenksčio. Prekybos paskirties pastato su kavine eksploatacija neįtakos cheminių medžiagų, sąlygojančių kvapų sklidimą, padidėjimo teršalų sklaidos zonoje.
 9. Veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks LR atliekų tvarkymo ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 10. Susidarančios buitinės ir gamybinės nuotekos bus išleidžiamos į viešo nuotekų tvarkytojo UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus. Susidariusios gamybinės nuotekos bus valomos riebalų gaudyklėje.
 11. Paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į Perkūnkiemio ir S. Nėries g. esančius UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos nuo 1,19 ha automobilių stovėjimo aikštelės bus apvalomos gamykliniame naftos atskirtuve su integruota smėliagaude.
 12. Statybos metu nuimtas dirvožemis bus saugomas sklypo dalyje iki teritorijos sutvarkymo etapo. Neužstatomose teritorijos dalyse dirvožemio danga bus atkurta ir apželdinta, tokiu būdu palaikant dirbtinės ekosistemos geoekologinį stabilumą.

Priimta galutinė atrankos išvada. 2017-06-16 Aplinkos pasaugos agentūra priėmė galutinę atrankos išvadą Nr. (28.7)-A4-6352 – prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Nuoroda į galutinę atrankos išvadą AAA interneto puslapyje:
http://gamta.lt/files/Galutine_atrankos_isvada_
Prekybos_paskirties_pastatas_Ukmerges_373_Vilniuje.pdf