Informacija apie priimtą sprendimą dėl dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos Titnago g. 74 Vilniuje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas. UAB „Vilniaus vandenys” Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius, tel. (8 5) 266 4330, faks. (8 5) 261 0204.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas. UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, faks. (8 5) 2617507.

PŪV pavadinimas. Dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statyba ir eksploatacija.

PŪV vieta. Titnago g. 74 Panerių sen., Vilniaus m. sav. Vilniaus apskr.

PŪV aprašymas. Planuojama Vilniaus m. dumblo apdorojimo įrenginiuose išdžiovintą nuotekų dumblą sumaišytą su sausintu nuotekų dumblu monodeginti dumblo galutinio utilizavimo įrenginiuose. Maksimalus deginamo dumblo kiekis – 1700 kgSM/h arba 13600 tSM/metus. Sumaišytas nuotekų dumblas uždara transporterių sistema paduodamas į verdančio sluoksnio katilą, kuriame vyks dumblo terminis apdorojimas ne mažesnėje kaip 850 ºC temperatūroje. Terminio proceso pradžioje (uždegimui) ir pabaigoje (gesinimui) bei esant degimo proceso sutrikimams numatoma naudoti gamtines dujas. Įprasto degimo metu gamtinės dujos nebus naudojamos.

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

1. Siekiant išvengti galimo PŪV poveikio žemės gelmėms avarinių situacijų metu, teritoriją numatoma padengti nelaidžia danga su paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

2. Siekiant sumažinti PŪV poveikį aplinkos orui ir visuomenės sveikatai, numatytas išmetamųjų dujų valymas, susidedantis iš selektyvaus nekatalitinio valymo (SNCR), reagentų natrio bikarbonato ir aktyvuotos anglies naudojimo, smulkių dulkių filtro.

3. PAV ataskaitoje numatyta, kad nuotekų dumblo deginimo proceso temperatūra ne mažesnė 850 ºC.

Pateiktos PAV subjektų išvados.

Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pritarė PAV programai neprieštaravo dėl PŪV galimybių. Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) PAV programą patvirtino.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Visuomenė apie parengtą PAV programą ir viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo informuota Vilniaus m. savivaldybės administracijos Panerių sen. skelbimų lentoje atitinkamai 2015-03-13 ir 2015-07-24, laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ atitinkamai 2015-03-14 ir 2015-07-25, laikraštyje „Lietuvos žinios“ atitinkamai 2015-03-14 ir 2015-07-25. AAA tinklalapyje (2015-03-25). Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-08-08 9.00 val. Trakų Vokės kultūros centro salėje, (Žalioji a. 3, Vilnius). Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo ir PŪV organizatoriaus, visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštu.

AAA 2015-11-03 savo tinklalapyje paskelbė pranešimą visuomenei apie gautą PAV ataskaitą ir paviešino PAV ataskaitą su priedais. AAA, atsižvelgdama į tai, kad gavo suinteresuotos visuomenės pasiūlymų/pastabų dėl PAV ataskaitos, pakvietė atvykti PŪV organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją, PAV subjektus, taip pat pasiūlymus/pastabas pateikusius suinteresuotos visuomenės atstovus, dalyvauti susirinkime visuomenės pasiūlymams svarstyti prieš priimant sprendimą dėl PŪV galimybių. Susirinkimas įvyko 2015-11-24 9.00 val. AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius (2015-11-27 protokolas Nr. A7-83).

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.

2016-02-01 raštu Nr.(28.1)-A4-964 AAA priėmė sprendimą, kad Dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statyba ir eksploatacija Titnago g. 74 Vilniuje yra leistina pagal parengtą PAV ataskaitą.

Su sprendimu siejamos sąlygos:

1. PŪV užsakovas apie priimtą sprendimą turi informuoti visuomenę teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Dumblo galutinio utilizavimo įrenginiuose nuotekų dumblas gali būti deginamas tik tyrimais nustačius, kad jis yra nepavojinga atlieka.

3. Prieš nusprendžiant, kur bus pašalinti arba panaudoti dumblo galutinio utilizavimo įrenginiuose susidarantys pelenai, turi būti atlikti tyrimai fizinėms ir cheminėms savybėms bei tręšimo galimybėms nustatyti. Turi būti ištirta bendra tirpioji liekanų frakcija ir sunkiųjų metalų tirpioji frakcija.

4. Dumblo galutinio utilizavimo įrenginiuose turi būti suprojektuoti ir įrengti automatiniai matavimo prietaisai bei taikomi matavimo būdai, kad būtų galima užtikrinti atitinkamų deginimo procesams priskirtinų parametrų, sąlygų ir koncentracijų kontrolę ir monitoringo vykdymą.

5. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad vykdant PŪV naudojamos cheminės medžiagos turėtų reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (SDL) ir būtų naudojamos pagal instrukcijas, laikantis SDL reikalavimų.

6. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad dumblo galutinio utilizavimo įrenginiai atitiktų Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus.

7. PŪV užsakovas savo lėšomis privalo įgyvendinti PAV ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.


Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

1. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PAV subjektai, pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių.

2. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją: PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo aplinkai; oro teršalų didžiausios koncentracijos neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai; PŪV metu triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja aplinka neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių; PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitinka LR atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; paviršinių nuotekų tvarkymas atitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

3.1. AAA, įvertinusi visuomenės atstovų pateiktas pastabas dėl nuotekų dumblo kompostavimo paslaugos kainos, Vilniaus m. bioskaidžių atliekų tvarkymo sistemos, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB ir LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatų, užsienio šalių patirties dėl dumblo džiovinimo ir monodeginimo sąnaudų, nenustatė, kad PŪV įgyvendinimas, atsižvelgiant į jos pobūdį ir poveikį socialinei ekonominei aplinkai, pažeistų teisės aktų nuostatas. Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 6 ir 16 straipsnių nuostatomis, nuotekų tvarkymo organizavimas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, o kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamas paslaugas nustatymas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Pažymėtina, kad Vilniaus m. savivaldybės administracija, kaip PAV subjektas, PAV ataskaitą suderino ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių.

3.2. AAA, įvertinusi visuomenės atstovo pastabą dėl galimo šlako pavojingumo, sprendime PŪV užsakovui nustatė ūkinės veiklos sąlygas.

Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15.45 val.) galima: AAA – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8) 706 62 008. faks. (8) 706 62 000 arba UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje – V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel.(8 5) 262 2621, faks.(8 5) 261 7507.

Aplinkos apsaugos poskyris