Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos Titnago g. 74 Vilniuje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas. UAB „Vilniaus vandenys” Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius, tel. (8 5) 266 4330, faks. (8 5) 261 0204.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas. UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, faks. (8 5) 2617507.

PŪV pavadinimas. Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija ir eksploatacija.

PŪV vieta. Titnago g. 74 Panerių sen., Vilniaus m. sav. Vilniaus apskr.

PŪV aprašymas. Vilniaus m. nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos metu bus rekonstruojamos/atnaujinamos nuotekų padavimo į valyklą, parengtinio valymo, pirminio valymo, biologinio valymo grandys, atliekami kiti darbai. Nuotekų valyklos esamas hidraulinis našumas po rekonstrukcijos nesikeis.

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

1. Siekiant sumažinti PŪV poveikį aplinkos orui ir visuomenės sveikatai, numatomas:

1.1. dumblo hidrolizacijos talpų ir grotų pastate esančių latakų, grotų, transporterių, nešmenų ir smėlio plovimo/sausinimo įrenginių ir kitų vietų, kuriose nuotekos ar nuotekose esantys nešmenys turi tiesioginį kontaktą su aplinkos oru, sandarus uždengimas su oro ištraukimo ir valymo sistemomis;

1.2. oro iš atmosferos taršos šaltinių 011 ir 012 (po biofiltrų) organizuotas išleidimas į aplinką per 5 m aukščio ortakį.

2. Siekiant išvengti PŪV poveikio dirvožemiui ir žemės gelmėms numatyta:

2.1. prieš žemės darbų pradžią nuo plotų, kur bus vykdomi statybos darbai, nukasti augalinio dirvožemio sluoksnį, o užbaigus statybos ir rekonstrukcijos darbus jį panaudoti tvarkant teritoriją; 2.2. atvežtinių nuotekų aikštelę padengti nelaidžia danga su paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

Pateiktos PAV subjektų išvados. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pritarė PAV programai, PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių. Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) patvirtino PAV programą.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Visuomenė apie parengtą PAV programą ir apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo informuota Vilniaus m. savivaldybės administracijos Panerių sen. skelbimų lentoje atitinkamai 2015-04-17 ir 2015-09-04; laikraštyje „Lietuvos žinios“ atitinkamai 2015-04-18 ir 2015-09-05, laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ atitinkamai 2015-04-18 ir 2015-09-05; AAA tinklalapyje (2015-04-21). Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-09-21 17.30 val. Trakų Vokės kultūros centro salėje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius. Į viešą visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita visuomenės atstovai neatvyko. PAV dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl PŪV negavo. AAA 2016-01-05 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą. Per nustatytą terminą pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės negauta. Iki sprendimo priėmimo PAV proceso dalyviai informacijos dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą PŪV poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras nepateikė.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.

2016-02-01 raštu Nr.(28.1)-A4-988 AAA priėmė sprendimą, kad Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija ir eksploatacija Titnago g. 74 Vilniuje yra leistina pagal parengtą PAV ataskaitą.

Su sprendimu siejamos sąlygos:

1. PŪV užsakovas apie priimtą sprendimą dėl PŪV galimybių turi informuoti visuomenę teisės aktų nustatyta tvarka.

2. PŪV užsakovas savo lėšomis privalo įgyvendinti PAV ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

3. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad Vilniaus m. nuotekų valyklos rekonstrukcijos metu bus vykdomas nepertraukiamas atvežamų ir atitekančių nuotekų išvalymas iki teisės aktuose nustatytų normų.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

1. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PAV subjektai, pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių.

2. PAV ataskaitos rengėjas pagal Visuomenės informavimo tvarkos aprašo reikalavimus tinkamai informavo visuomenę apie PŪV.

3. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją: naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones ir vykdant sprendime nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai; oro teršalų didžiausios koncentracijos neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai; triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja aplinka neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių; PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitinka LR atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; paviršinių nuotekų tvarkymas atitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus; nuotekų tvarkymas ir išleidimas į aplinką atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento, reikalavimus.

Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15.45 val.) galima: AAA – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8) 706 62 008. faks. (8) 706 62 000 arba UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje – V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel.(8 5) 262 2621, faks.(8 5) 261 7507.

Aplinkos apsaugos poskyris