Informacija apie UAB „Dalersa“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Dalersa“, Ukrainiečių g. 57-102, Vilnius, tel.: 869953018.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Ukrainiečių g. 57-102, Vilnius.
  4. Vadovaujantis 2017-04-27 Nr. (28.4)-A4-4527 Atrankos išvados dėl UAB „Dalersa“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Dalersa“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
  5. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo Informacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienos išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Ukrainiečių g. 57-102, Vilnius, UAB „Dalersa“, tel.: 869953018.
  6. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.
  7. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +3705 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.

Internete:

Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada: http://gamta.lt/files/4527-1.pdf

Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b75d5d74-ec07-4007-840f-c6721191d633

Aplinkos apsaugos poskyris