Informacija apie UAB „EMP recycling“ nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo Savanorių pr. 180, Vilniuje galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „EMP recycling“ Galinės k., Avižienių sen., LT-14247, Vilniaus raj., tel. 8 5 243 7153.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymas (surinkimas, pradinis apdorojimas, paruošimas naudoti pakartotinai, laikymas).

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Savanorių pr. 180, Vilnius, Vilniaus m. sav.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-04-25 priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-4382 (http://gamta.lt/files/4382-1.pdf), kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2017-05-09 raštas Nr. 2.10-5639(16.8.6.10.11) dėl atrankos išvados persvarstymo.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:
6.1. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijai, patenkančiai į UAB „SCA PACKAGING“ vandenvietės apsaugos zonos 3-iąją juostą, Trakų Vokės I, A. Panerių, Jankiškių, Vingio, Žemųjų Panerių vandenviečių apsaugos zonų 3-iųjų juostų 3b sektorių, taikomos Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miški naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 94-2.2. punkto nuostatos.

6.2. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas 2017-06-27 raštu Nr. 2.10-7973(16.8.6.10.11) pasisakė dėl privalomo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

6.3. Poveikio aplinkai vertinimo metu būtų atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu būtų įvertinti galimi ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai veiksniai, poveikis esamoms vandenvietėms, pasiūlytos prevencinės priemonės, poveikį mažinančios priemonės, veiklos bei vietos alternatyvos, sudarytos sąlygos visuomenei dalyvauti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (data, rašto Nr.):
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-07-21 raštas Nr. (28.7)-A4-7562
(http://gamta.lt/files/Galutine_atrankos_isvada_EMP%20recycling_Savanoriu
%20pr%20180_Vilnius.pdf
), kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas privalomas.