Informacija apie UAB „GreenTech Baltic“ PŪV Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas – UAB „GreenTech Baltic“, Sandėlių g. 16, Vilnius, tel. 8 618 85195.

2. PŪV pavadinimas – Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas.

3. PŪV vieta – Žarijų g. 8, Vilnius.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros (toliau-Agentūra)) priimta atrankos išvada (2017-09-11 rašto Nr. ((28.7)-A4-9304), kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą – suinteresuota visuomenė 2017-10-04 skundu kreipėsi į Agentūrą prašydama persvarstyti atrankos išvadą. Skunde nurodyta, kad neįvertintas sklype esančių ir vykdomų naudotojų suminis poveikis aplinkai ir gyventojų sveikatai, atrankoje pateikta prieštaringa informacija apie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą, PŪV technologiją, neįvertintas aikštelės dydis numatytam atliekų kiekiui, neįvertinta kvapų, oro tarša, į 500 m normatyvinę SAZ patenka daug gyvenamųjų namų, darželis.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą – PŪV aplinkosauginiu požiūriu yra nejautrioje vietoje, žemės sklypo paskirtis tinkama vykdyti PŪV. PŪV SAZ ribos bus nustatomos atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Buitinės ir vietiniuose valymo įrenginiuose apvalytos gamybinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos surinktos nuo atliekų sandėliavimo zonų prieš išleidžiant į UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tinklus bus valomos naftos gaudyklėje. Prognozuojamos teršalų koncentracijos aplinkos ore, kvapai bei triukšmas neviršys ribinių verčių. Susidariusios atliekos bus perduotos atliekų tvarkytojams. Suinteresuotos visuomenės kelti klausimai dėl PŪV buvo įvertinti. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. Šiame punkte pateikti apibendrinti pagrindiniai motyvai, nurodyti galutinėje atrankos išvadoje, su kuria galima susipažinti Agentūros tinklapyje http://gamta.lt/files/SKM_4050171123103400.pdf.

7. Priimta galutinė atrankos išvada – Agentūra (2017-11-22 raštu Nr. (28.7)-A4-12094) priėmė galutinę atrankos išvadą, kad PŪV – plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimui (Žarijų g. 8, Vilnius) – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos poskyris