Informacija apie UAB ,,Greitos dalys“ galutinę atrankos išvadą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Sandėlių g. 36 Vilniaus, poveikio aplinkai vertinimo

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
  UAB „Greitos dalys“, Sandėlių g. 36 Vilnius, tel.: 8 645 55512, el.p. info@greitosdalys.lt.
 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) ardymas.
 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
  Sandėlių g. 36, Vilnius.
 4. Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2017-09-11 priimta atrankos išvada Nr. (15.9)-A4-9256 dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.
 5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:
  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (toliau – Vilniaus departamentas) 2017-09-25 raštu Nr. 2.10-11724 (16.8.6.10.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra) prašydamas persvarstyti PAV atrankos išvadą, kadangi nepateikta informacija apie planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) numatomą sanitarinės apsaugos zoną.
  Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Valdyba) 2017-09-20 raštu Nr. 3-26-1640 (10.1-26E) informavo Agentūrą, kad nepritaria priimtai atrankos išvadai ir prašo ją persvarstyti, kadangi informacijoje atrankai ,,<…> nenagrinėjamos gaisro kilimo tikimybės, neaprašomos, kokios gaisrų prevencijos priemonės yra ar bus įrengtos patalpose, kuriose vyks transporto ardymo darbai, neaišku, kaip ir kuo bus gesinimas pastatas kilus gaisrui – nenurodyti išoriniai vandens šaltiniai bei vidaus gesinimo priemonės“.
 6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:
  9.1 Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas.
  9.2. Siekiant išvengti situacijų, o joms įvykus sušvelninti padarinius, veikla bus vykdoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija patvirtintomis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin. 2005, Nr. 26-852; Žin. 2005), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimais (Žin. 2010, Nr. 146-7510), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai ,,Gaisrinė sauga“, nustatytais reikalavimais.
  9.3. ENTP ardymo metu susidariusių atliekų laikymas, iškrovimas, pakrovimas bus vykdomas uždarose patalpose.
  9.4. Susidariusios atliekos (pavojingos ir nepavojingos) bus perduodamos atliekų tvarkytojams.
  9.5. PŪV metu vandens naudoti nenumatoma, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys. Susidariusių buitinių nuotekų išvežimą užtikrins įmonė UAB ,,TOI-TOI Lietuva. PŪV bus vykdoma pastato-sandėlio (unikalus Nr. 7997-3017-4035:0001) dalyje, kurio plotas 840 m2, įrengtame su kieta, vandeniui nelaidžia ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui atsparia betono danga, todėl šalia pastato esanti teritorija nėra priskiriama galimai taršioms teritorijoms. Atsižvelgiant į tai, paviršinės nuotekos nebus papildomai valomos ir išleidžiamos į aplinką.
  9.6. Pagrindinis triukšmo šaltinis yra atvykstantis ir išvykstantis autotransportas. Visa veikla bus vykdoma uždarose patalpose, triukšmo į aplinką nepateks, todėl foninio triukšmo lygio neįtakos. Artimiausia gyvenamoji teritorija nuo PŪV teritorijos yra nutolusi apie 650 m atstumu. Triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl PŪV neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ribinių verčių.
  9.7. Įvertinus atvykstančio ir išvykstančio autotransporto priemonių srautą (per dieną į PŪV teritoriją ir iš jos gali atvykti bei išvykti tik apie 5 autotransporto priemonės) ir paskaičiuotą taršą iš mobilių taršos šaltinių eksploatuojamų įmonės teritorijoje (autokrautuvo, krovininio automobilio), daroma išvada, kad oro tarša dėl PŪV bus nereikšminga.
  9.8. PŪV atitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius.
  9.9. Vilniaus departamentas 2017-11-09 raštu Nr. 2.10-14100 (16.8.6.10.11) ir Valdyba 2017-11-14 raštu Nr. 3-26-1960 (10.1-26) informavo Agentūrą, kad PŪV PAV neprivalomas. Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija nepasisakė už privalomą PŪV PAV.
  9.10. PŪV teritorija nepatenka į požeminio vandens vandenvietės apsaugos zoną. 9.11. PŪV nustatoma normatyvinė 50 m sanitarinė apsaugos zona.
 7. Priimta galutinė atrankos išvada: Planuojamai ūkinei veiklai – ENTP ardymas, PAV neprivalomas.

Nuoroda į galutinę atrankos išvadą:

https://www.google.lt/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://gamta.lt/files/SKM_4050171124142800.pdf&ved=0ahUKEwiSr-GTz6zYAhWGJZoKHVsSBeMQFggrMAM&usg=AOvVaw3wN5Uyl8cLskv9goj_ROXn