Informacija apie UAB „Naujasis Užupis“ planuojamos ūkinės veiklos galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. PŪV užsakovas: UAB „Naujasis Užupis“ Ąžuolyno g. 7, LT-07196, Vilnius, tel. 8 687 9 65 19
  2. PŪV pavadinimas: Gyvenamųjų namų ir kitų statinių statybos ir teritorijos tvarkymas tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T4 kvartalo.
  3. PŪV vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Senamiesčio sen., teritorija tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T4 kvartalo (suteikti adresai Aukštaičių g. 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16 ir Paupio g. 26).
  4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) 2017-06-30 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-6937: PŪV PAV neprivalomas.
  5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Informacijoje atrankai nepateikta pagrįsta informacija apie išlaikomus reglamentuojamus atstumus nuo projektuojamų ir esamų automobilių stovėjimo aikštelių iki planuojamų statyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir apie PŪV ir su ja susijusio transporto skleidžiamo triukšmo poveikį planuojamoms ir artimiausioms esamoms gyvenamosioms ir visuomeninėms teritorijoms.
  6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. PAV subjektai pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. Įvertinus PŪV ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas. PŪV vieta atitinka Vilniaus m. sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius – numatoma senamiesčio teritorijoje, kurioje galimas žemės naudojimo būdas gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų teritorijos. Įgyvendinus PŪV, oro teršalų, kvapo koncentracijos, triukšmo lygis neviršys Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atitinkamų oro teršalų, kvapo, triukšmo ribinių verčių. Teritorijoje yra visi veiklai vykdyti reikalingi miesto centralizuoti tinklai (elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų, šilumos tinklai). Paviršines nuotekas nuo automobilių stovėjimo aikštelių prieš išleidžiant į UAB „Grinda“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus, numatoma valyti. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, nes visas veiklos metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir tolimesniam tvarkymui perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.
  7. Priimta galutinė atrankos išvada. AAA 2017-09-28 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-9962: PŪV PAV neprivalomas.
Aplinkos apsaugos poskyris