Informacija apie UAB PC „Vilnelė“ planuojamo prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybos ir eksploatacijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB PC „Vilnelė“, Vasarvietės g. 19A, LT-44105 Kaunas

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Prekybos centro statyba ir eksploatacija

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pergalės g. 42, Vilnius

4. Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-01-27, rašto Nr.(28.7)-A4-962).

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo pas organizatoriaus įgaliotą atstovą Lukiškių g. 3-411, Vilniuje darbo dienomis nuo 9.30 iki 18 val. Kontaktinis asmuo – Raimondas Palubeckis, tel. 8 699 85278, el. p.: raimondas@uzupioarchitektai.lt.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8 706 68043, el. p.: aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/files/SKMBT_36170131090300.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. +370 5 2644304, el. p.: jmo@dge.lt

Informacinė medžiaga

PŪV TERITORIJOS ŽEMĖLAPIS SU GRETIMYBĖMIS

TRIUKŠMO ŽEMĖLAPIAI

Aplinkos apsaugos poskyris