Informacija apie VĮ „Lietuvos oro uostai“ Sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statybos, Rodūnios kelias 2, Vilnius, galutinę atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VĮ „Lietuvos oro uostai“, Rodūnios kelias 10A, Vilnius, 8 5 2739350, faksas 8 5 2329122, info@ltou.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Rodūnios kelias 2, Vilnius.

Persvarstoma atsakingos institucijos 2016 01 29 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-932 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2016-02-17 raštas Nr. 12(12.37)-2-2020.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. PAV subjektai – Vilniaus visuomenes sveikatos centras (2016-03-30 raštas Nr. 12(12.37)-2-4165), Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2016-03-10 raštas Nr. 3-26- 480(10.1-26) pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. PŪV yra sąlyginai švari ir reikšmingo poveikio aplinkos komponentams neturės. PŪV teritorija pagal Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendinius priskiriama infrastruktūros teritorijai.

Priimta galutinė atrankos išvada 2016 04 11 Nr. (28.7)-A4-3658 poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Galutinė atrankos išvada dėl sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statybos Rodūnios kelias 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo: http://gamta.lt/files/SKM_4050160412090300.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris