Informacija daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organams

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu (toliau – Bendrijų įstatymas), įsigaliojusiu nuo 2012-07-01, buvo nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtos ir veikiančios daugiabučių namų savininkų bendrijos, įsteigtos pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą, galiojusį iki 2012 m. birželio 30 d., per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2012 m. liepos 1 d., savo įstatus suderina su šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Bendrijų įstatymo reikalavimais, tačiau Savivaldybei atliekant daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos viešąją priežiūrą ir kontrolę neretai nustatoma, kad dalies daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organai jiems pagal Bendrijų įstatymą priskirtų funkcijų tinkamai neatliko: įstatų neatnaujino.

Pažymime, kad atnaujinant įstatus, galima pasinaudoti Savivaldybės svetainėje www.vilnius.lt (Savivaldybė → Aplinkosauga ir energetika → Daugiabučių valdymas → Daugiabučių namų savininkų bendrijos (DNSB) → DNSB pavyzdiniai įstatai) pateikiamais įstatų pavyzdžiais. Bendrijos įstatai perregistruojami, kai Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) tvarkytojui pateikiamas prašymas ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) protokolas dėl bendrijos įstatų keitimo (Bendrijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalis).

Papildomai informuojame, kad pagal Bendrijų įstatymą įsteigtos ir iki Bendrijų įstatymo Nr. 1-798 2, 7, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2014-07-01) JAR įregistruotos bendrijos pirmininkas per 3 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos turėjo pateikti Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) tvarkytojui prašymą bendrijos įsteigimo ir įregistravimo JAR faktą įregistruoti ir NTR, jeigu toks faktas nebuvo įregistruotas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

Bendrijos valdymo organų narių registravimo privalomumą JAR reglamentuoja Civilinis kodeksas. Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad JAR turi būti nurodyti juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens kodas), gyvenamoji vieta (buveinė). Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai ar kiti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos.

Savivaldybės administracijos
Aplinkos ir energetikos departamento
Būsto renovavimo skyrius