Konkursas ,,Vilniaus miesto švietimo įstaigų aplinka – aplinkosauginio ugdymo erdvė“

Konkursas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės vykdomą 11 programą ,,Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ Projekto pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 30-2348 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2015 metų specialiajai programai patvirtintų asignavimų, sąrašo tvirtinimo“ ir Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos visuomenės aplinkosauginio švietimo pateiktą projektą „Vilniaus miesto švietimo įstaigos ir jų aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“.

Organizuojant konkursą siekiama skatinti, kad veikla edukacinėse erdvėse būtų ugdanti tausoti aplinką.

Sąvokų paaiškinimas:

Žalioji edukacinė erdvėnatūrali gamtinė mokymosi aplinka švietimo įstaigos ar kitoje teritorijoje, gamtoje, kurioje sinergiškai sąveikauja edukaciniai subjektai bei globalaus ir vietinio pobūdžio procesai, erdvė, kurioje sukurta edukacijai reikalinga infrastruktūra ir informacinė sistema (atitinka sąvokas žalioji mokymo(si) aplinka, žalioji ugdymo(si) aplinka).

Gamtos ekspozicija mokyklų aplinkojeįrengta tam tikrų aplinkos komponentų kolekcija su edukacijai reikalinga infrastruktūra, informacine sistema ir metodika (daržas, gėlynas, akmenų ar riedulių, augalų kolekcijos, upelio, miško, parko fragmentas, įrengta informacinė sistema ir kt.), kuri gali būti taikoma formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese, savimokai ir saviraiškai.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – skatinti žaliųjų edukacinių erdvių bei gamtos ekspozicijų kūrimą ir jų naudojimą švietimo įstaigoje ir jos aplinkoje ugdant jų auklėtinių gamtamokslinę kompetenciją, aplinkosauginį mąstymą ir aplinkos reikšmės suvokimą.

Uždaviniai – ugdyti vaikų aplinkosauginį mąstymą ir aplinkosauginio darbo įgūdžius, gamtojautą, padėti vaikui aplinką pažinti visais pojūčiais, skatinti aplinkai palankų gyvenimo būdą siekiant darnos su gamta, kurti Vilniaus miesto švietimo įstaigose gražią, saugią, švarią, estetiškai patrauklią, pažinimui, edukacijai pritaikytą aplinką, skatinti vykdyti vaiko ekologinės savimonės ugdymui parengtas ir naudojamas programas, jų platesnį naudojimą miesto švietimo įstaigose, aplinkosauginio švietimo ugdymui, dalintis patyrimu.

Švietimo įstaigų edukacinė aplinka vertinama balais vadovaujantis šiais kriterijais:

Bendras teritorijos vaizdas, želdynų būklė ir priežiūra, poilsio zonų, sporto aikštynų, edukacinių erdvių išdėstymas, augalų įvairovė, dekoratyvumas, savitumas, pritaikymas pažinimui, gamtos ekspozicijų įrengimas. Erdvių pritaikymas edukacijai (žaliosios klasės įrengimas, informacinės sistemos kūrimas, informacijos apie aplinką pateikimo būdai, sąlygų sudarymas aplinkos stebėjimams ir tyrimams; ar aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdomųjų priemonių, skatinančių aktyvią vaiko aplinkos pažinimo veiklą; aplinka skatinanti vaiko smalsumą, savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, galimybių sudarymas pačiam vaikui susikurti, keisti, pertvarkyti aplinką ir pan.) – iki 25 balų.

Žaliųjų organinių atliekų kompostavimo aikštelės (lapų, žolės ir kitų atliekų tvarkymui), antrinių žaliavų surinkimo priemonės, atliekų rūšiavimas – iki 25 balų.

Etnografijos, mažosios architektūros elementų panaudojimas edukacijai bei aplinkosauginiam ugdymui – iki 10 balų.

Švietimo įstaigos vidaus patrauklumas, augalų komponavimas, tikslinių stendų, ekspozicijų įrengimas ir jų reikšmingumas ekologinės savimonės ugdymui bei kitais edukaciniais aspektais – iki 20 balų.

Aplinkos apsaugos, ekologijos programų vaikams įgyvendinimas – iki 20 balų.

Apie konkursą ir jo rezultatus informacija internete:

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/konferencija-vilniaus-miesto-svietimo-istaigu-aplinka-aplinkosauginio-ugdymo-erdve/

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vyksta-konkursas-vilniaus-miesto-svietimo-istaigos-ir-ju-aplinka-aplinkosauginio-svietimo-erdve-i/

Ona Motiejūnaitė.

Aplinkos apsaugos poskyrio vyriausioji specialistė