Kviečiame Vilniaus pedagogus į konferenciją „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“

VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ

MOKSLINĖ – METODINĖ KONFERENCIJA

„MOKOMĖS GAMTOJE IR IŠ GAMTOS“

Konferencijos, skirtos Lietuvos šimtmečiui ir Pasaulinei Žemės dienai,

NUOSTATAI

Nuostatai patvirtinti Vilniaus Lazdynų mokyklos Direktoriaus 2018 m. vasario mėn. 13 d., įsakymu Nr. V-53.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vilniaus miesto mokslinės – metodinės konferencijos ,,Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas.

2. Vilniaus miesto mokslinės – metodinės konferencijos ,,Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ temos:

  • dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymasis (mokymasis) mokykloje;
  • mokymasis tyrinėjant aplinką, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant;
  • mokyklos aplinka – ugdymosi erdvė.

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS

3. Pasidalinti gerąja pedagogų darbo patirtimi padedant mokiniui ugdytis įvairias jam ir visuomenei svarbias kompetencijas.

III. UŽDAVINIAI

4. Aptarti mokinių aplinkos tiriamojo darbo gebėjimų bei gamtamokslinės kompetencijos ugdymo(si) būdų įvairovę;

5. Nagrinėti efektyviausių metodų taikymą ugdymo procese, skatinant visuomenę domėtis aplinkos būkle ir jos apsaugos problemomis;

6. Pasidalinti mokyklos teritorijos pritaikymo ugdymui(si) patirtimi ir skatinti pedagogus bendradarbiauti kūrybiškai organizuojant edukacinę veiklą mokyklos ir mikrorajono aplinkoje.

IV. KONFERENCIJOS RENGĖJAI

7. Vilniaus Lazdynų mokykla, adresas Vilnius, Žėručio 4, tel. 8-5 2-44-51-58,

el.p. rastine@lazdynu.vilnius.lm.lt

V. KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS IR MOKSLINIS KOMITETAS

8. Marija Klimaševska, Vilniaus Lazdynų mokyklos direktorė, Vida Kisielienė, Vilniaus Lazdynų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jolanta Pileckienė, Vilniaus Lazdynų mokyklos chemijos mokytoja.

VI. KONFERENCIJOS PARTNERIAI, RĖMĖJAI IR GLOBĖJAI

9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento, Miesto tvarkymo ir Aplinkos apsaugos skyriaus, Aplinkos apsaugos poskyris (atstovaujamas ekologės, dr. Onos Motiejūnaitės).

10. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija.

11. Vilniaus Lazdynų mokyklos tėvų fondas.

VII. DALYVIAI

12. Vilniaus ugdymo įstaigų pedagogai.

VIII. KONFERENCIJOS LAIKAS, EIGA, DALYVAVIMO SĄLYGOS

13. Konferencija vyks 2018 m. kovo 21 d. 12.00 – 16.00 val. adresu: Vilnius, Žėručio g. 4.

14. Konferencijai kviečiame parengti žodinius arba stendinius pranešimus, kurie atspindėtų aktualias diskusijų sritis ir temas, pateiktas bendrosiose nuostatose (1 punktas), žodinių pranešimų skaičius ribotas.

15. Konferencijos dalyviai arba klausytojai užpildytą dalyvio paraišką (1 priedas) pateikia mokytojai Jolantai Pileckienei iki 2018 m. kovo 14 d. imtinai el. paštu: pileckiene.jolanta@gmail.com.

16. Žodinių ir stendinių pranešimų anotacijas pristatyti (atsiųsti) mokytojai Jolantai Pileckienei iki 2018 m. kovo14 d. imtinai elektroniniu paštu: pileckiene.jolanta@gmail.com.

17. Žodinio pranešimo trukmė 5 min., (3 min. klausimams).

18. Reikalavimai pranešimams. Žodiniai pranešimai turi būti iliustruoti vaizdiniais/praktiniais pavyzdžiais, filmuota medžiaga ir pan. Stendinius pranešimus pateikti A1 formato lape, jie turi būti informatyvūs, atitinkantys skelbiamą temą. Stendinius pranešimus atsinešti konferencijos dieną prieš registracijos pradžią.

19. Numatoma programa:

11.30-12.00 Dalyvių registracija

12.00-12.10 Konferencijos atidarymas, sveikinimai

12.00-14.00 Žodiniai pranešimai

14.00-14.30 Kavos pertrauka

14.30-16.00 Stendinių pranešimų aptarimas, diskusija, konferencijos aptarimas.

IX. BAIGIAMOJI DALIS

20. Konferencijos dieną kiekvienam dalyviui bus įteikta konferencijos programa.

21. Visiems konferencijos dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

„Negalime pakeisti praeities. Bet galime pasirinkti ateitį“. The Perks of Being a Qallflower

1 priedas

PARAIŠKA

DALYVAUTI VILNIAUS MIESTO MOKSLINĖJE – METODINĖJE

UGDYMO ĮSTAIGŲ KONFERENCIJOJE

„Mokomės gamtoje ir iš gamtos“

Vilniaus Lazdynų mokykloje

2018 m. d.

Įstaigos pavadinimas

Dalyvio vardas, pavardė,

Pareigos, mokslinis laipsnis ir/arba kvalifikacinė kategorija

Kontaktinis tel.

El. paštas

Pranešimo forma (pažymėti)

  • Žodinis pranešimas
  • Stendinis pranešimas
  • Be pranešimo

Pranešimo pavadinimas ir trumpa anotacija

Priemonės, reikalingos pranešimo pristatymui

Aplinkos apsaugos poskyris

Ekologinio švietimo klausimais prašome kreiptis į ekologę Oną Motiejūnaitę elektroniniu paštu Ona.Motiejūnaitė@vilnius.lt

Bendradarbiaukime. Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų!