Mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkurso nuostatai

MOKYKLŲ edukacinių erdvių 2018 METŲ KONKURSO NUOSTATAI

  1. Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę.
  2. Konkurso uždaviniai:
    • skatinti mokyklų bendruomenes kurti edukacines erdves;
    • organizuoti mokinių ugdymo(si) procesą edukacinėse erdvėse;
    • skleisti gerąją mokyklų edukacinių erdvių kūrimo ir ugdymo(si) jose patirtį.

Nuostatai

Konkurse dalyvaujančios mokyklos iki savivaldybės nurodytos datos įsivertina savo edukacines erdves ir atsiunčia įsivertinimo formas (1, 2 priedai) atsakingam savivaldybės komisijos atstovui. 1 priedą pildo konkursą bent kartą laimėjusios mokyklos (A kategorija), 2 priedą pildo kitos mokyklos (B kategorija).

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Savivaldybės iki 2018 m. kovo 1 d. sudaro savivaldybių komisijas ir apie dalyvavimą konkurse informuoja visas savivaldybės teritorijoje veikiančias mokyklas.

Visiems sėkmės!


Aplinkos apsaugos poskyris