Patvirtinta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2020-2025 m.

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2020 m. birželio 17 d., sprendimu Nr.  1-561 patvirtino Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programą 2020-2025 m. (toliau – Programa).

Programų rengimas ir įgyvendinimas – savivaldybėms aplinkos oro apsaugos įstatymu nustatyta pareiga. Atsižvelgiant į tai, jog Vilniuje oro kokybės monitoringo duomenys, Programos rengimo metu atlikti matavimai ir teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad kietųjų dalelių, azoto dioksido, benzo (a)pireno koncentracijos viršija oro kokybės normas ir vadovaujantis teisės aktais, parengta ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtinta Programa.

Programos tikslas – žmogaus sveikatai ir aplinkai palankios oro kokybės palaikymas bei oro taršos kietosiomis dalelėmis, azoto dioksidu ir benzo(a)pirenu Vilniaus mieste mažinimas, siekiant užtikrinti, kad jų koncentracija aplinkos ore neviršytų leistino aplinkos oro užterštumo lygio.

Programos metu buvo vykdoma visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūra. Informacija apie parengtą Programą buvo skelbiama savivaldybės svetainėje, Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos internetinėje svetainėje, vieno iš rengėjų SĮ „Vilniaus planas“ internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo facebook paskyroje, spaudoje. Viso buvo sulaukta dviejų fizinių asmenų teikimai, gauta- 13 pastabų / pasiūlymų. Į 5 iš pateiktų pasiūlymų buvo atsižvelgta dalinai.

Su Programa galima susipažinti – https://aplinka.vilnius.lt/aplinkos-kokybe/oras/igyvendinimo-ataskaitos/#1