Patvirtinti Visuomenės aplinkosauginio švietimo programų rėmimo nuostatai

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-311 „Dėl Vilniaus miesto aplinkos apsaugos politikos tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-2087 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2017 metų veiklos plano tvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-598 patvirtino Visuomenės aplinkosauginio švietimo programų rėmimo nuostatus.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatai  apibrėžia Vilniaus miesto savivaldybės vykdomo visuomenės aplinkosauginio švietimo tikslus ir uždavinius, projektus ir jų įgyvendinimo priemones, veiksmus, lėšų poreikį, finansavimo (rėmimo) būdą, šaltinius bei visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursą, atrankos ir vertinimo tvarką, atsakingus vykdytojus.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo programų rėmimo nuostatai

1 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto paraiška

2 priedas.  Projektų vertinimo kriterijai

4 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto įgyvendinimo ir finansavimo sutartis

4.1 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto išlaidų sąmata

4.2 priedas. BFP-1

5 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto įgyvendinimo ataskaita

6 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektui skirtų lėšų panaudojimo ataskaita

7 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto darbų perdavimo–priėmimo aktas

Informacija teikiama telefonu 211 2461 ir el. paštu Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

 

Aplinkos apsaugos poskyris