Pedagogai kviečiami dalyvauti konferencijoje „Gamtamokslinio ugdymo(si) iššūkiai įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją“

RESPUBLIKINĖS MOKSLINĖS-METODINĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ KONFERENCIJOS

„GAMTAMOKSLINIO UGDYMO(SI) IŠŠŪKIAI ĮGYVENDINANT

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJĄ“

NUOSTATAI

Nuostatai patvirtinti Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d.

įsakymu Nr. V-31

Konferencija skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Pasaulinei žemės dienai

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės mokslinės-metodinės konferencijos ,,Gamtamokslinio ugdymo(si) iššūkiai įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją“ (toliau – konferencija) nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas.

2. Respublikinės mokslinės – metodinės konferencijos ,,Gamtamokslinio ugdymo(si) iššūkiai įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją“ temos:

  • Geroji patirtis kuriant ir naudojant dinamiškas, atviras ir funkcionalias lauko edukacines erdves asmens ekologinės savimonės ugdymui(si) švietimo įstaigų aplinkoje: turinys, metodai, priemonės.
  • Vietos bendruomenės dalyvavimas ir inovatyvių patirčių sklaida kuriant ir naudojant temines žaliąsias ugdymo(si) aplinkas.
  • Dialogiškas ir tyrinėjantis aplinką ugdymas(is) mokykloje siekiant mokinių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimo.
  • Inovacinės ekologinio švietimo veiklos mokykloje.

II SKYRIUS

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Konferencijos tiklas – skatinti mokslininkus ir ugdymo pedagogus bendradarbiauti bei dalintis inovatyviomis idėjomis praktikoje, įgyvendinant geros mokyklos modelius, kuriant bei naudojant įvairias edukacines aplinkas ir ugdymo(si) būdus.

4. Konferencijos uždaviniai:

4.1. Dalytis patirtimi siekiant ugdyti mokinių aplinkos tiriamojo darbo gebėjimus, kūrybiškumą, gebėjimą sklandžiai reikšti mintis ir argumentuotai perteikti savo nuomonę bei priimti aplinkai palankius sprendimus.

4.2. Aptarti efektyvius metodus siekiant sudominti mokinius ir visą mokyklos bendruomenę aplinkos apsaugos problemomis ir skatinant juos pasirinkti aplinkai draugišką gyvenimo būdą.

4.3. Diskutuoti mokinių ekologinio švietimo, edukacinių ugdymosi aplinkų funkcionalumo ir dinamiškumo klausimais.

4.4. Atskleisti inovacijas integruojant dalykus aplinkos tyrimų ugdymo(si) procese plėtotei.

III SKYRIUS

KONFERENCIJOS DALYVIAI

5. Konferencijoje gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, pedagogai, Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai, mokslininkai bei ugdymo(si) praktikai, įvairių visuomeninių organizacijų atstovai, praktikuojantys gamtamokslinio ugdymo(si) kryptis.

IV SKYRIUS

KONFERENCIJOS RENGĖJAI, PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

6. Konferencijos rengėjai – Vilniaus Trakų Vokės gimnazija, Trampolio g. 5, Vilnius, tel. (8 5) 264 5190; direktorė Genė Talačkienė, fizikos mokytoja metodininkė, gimnazijos el.p. [email protected]. Rita Balčiūnienė, geografijos mokytoja metodininkė, el.p. [email protected], mob. 8 620 75 043; Agnė Avižienienė, biologijos mokytoja metodininkė, el.p. [email protected], mob. 8 612 61 093.

7. Konferencijos partneriai:

7.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

7.2. VšĮ Trakų švietimo centras.

V SKYRIUS

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Konferencija vyks 2018 m. balandžio 20 d. 10.00 val. Vilniaus Trakų Vokės gimnazijoje (Trampolio g. 5, Vilnius), registracija nuo 9.30 val. II aukšto fojė.

9. Konferencijai kviečiame parengti žodinius arba stendinius pranešimus, kurie atspindėtų aktualias diskusijų sritis ir temas, pateiktas bendrosiose nuostatose.

10. Konferencijos dalyviai arba klausytojai užpildytą dalyvio paraišką (1 priedas) pateikia iki 2018 m. balandžio 9 d. el. paštu [email protected] (Agnė Avižienienė, biologijos mokytoja metodininkė).

Dalyvių skaičius ribotas.

  1. Reikalavimai pranešimams:
  • Ø Žodinio pranešimo trukmė iki 10 min.
  • Ø Stendinius pranešimus pateikti A1 formato lape, pranešimus pristatyti konferencijos dieną prieš registracijos pradžią iki 9.30 val.

12. Konferencijos dalyvio mokestis – 3,- Eur.

13. Konferencijos numatoma programa:

9.30 – 10.00 Dalyvių registracija

10.00 – 10.15 Konferencijos atidarymas, sveikinimai

10.15 – 12.15 Žodiniai pranešimai

12.15 – 13.00 Pietų (kavos) pertrauka

13.00 – 14.00 Žodiniai pranešimai

14.00 – 14.30 Konferencijos aptarimas, pažymėjimų įteikimas

14.30 – 16.00 Ekskursija po Trakų Vokės dvaro sodybą (ekskursijos kaina – 3,- Eur).

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Visiems konferencijos dalyviams bus išduodami VšĮ Trakų švietimo centro pažymėjimai, skaičiusiems pranešimus – pažyma apie skaitytą pranešimą.

15. Dalyviams kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka.

„Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.“ E.G. Chabardas


1 priedas

DALYVIO PARAIŠKA

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-METODINĖ UGDYMO ĮSTAIGŲ KONFERENCIJA

„GAMTAMOKSLINIO UGDYMO(SI) IŠŠŪKIAI ĮGYVENDINANT

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJĄ“

2018 m. balandžio 20 d.

Dalyvio vardas, pavardė

Pareigos, mokslinis laipsnis ir/arba kvalifikacinė kategorija

Įstaigos pavadinimas

Kontaktinis tel.,

el. paštas

Pranešimo forma (pabraukti)

Žodinis pranešimas

Stendinis pranešimas

Be pranešimo (klausytojas)

Pranešimo pavadinimas

Pranešimo anotacija

(pildo tik žodinius pranešimus rengiantys dalyviai)

Priemonės, reikalingos pranešimo pristatymui

Aplinkos apsaugos poskyris

Ekologinio švietimo klausimais prašome kreiptis į ekologę Oną Motiejūnaitę elektroniniu paštu Ona.Motiejūnaitė@vilnius.lt
Bendradarbiaukime. Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų!