Poveikio aplinkai vertinimas dėl Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimo leistinumo

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu:

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas: UAB „Gasta“, Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilnius; Tel. +370 655 74150, faks. 8(5) 2641958, el. p. [email protected]

2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korp.) 239 kab., LT-08105, Vilnius; tel. 8(5) 2735810, el. p. [email protected]

3. PŪV pavadinimas – Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas.

4. PŪV vieta: Vilniaus apskr. Vilniaus miesto sav., Panerių sen., žemės sklypas kad. Nr. 0101/0076:641.

5. PŪV aprašymas: planuojama vykdyti žvyro ir smėlio išteklių gavybą (atviru kasiniu (karjeru)) detaliai išžvalgytame Vilniaus m. Gariūnų telkinio naujame plote, kuris betarpiškai jungiasi su UAB „Gasta“ naudojama Gariūnų telkinio dalimi.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: 1) prieš naudingųjų iškasenų gavybą, dirvožemį sustumti į pylimus, o vykdant rekultivacijos darbus-paskleisti ant šlaitų; 2) rekomenduojama išvežimo kelią periodiškai laistyti vandeniu bei transporto priemonių greitį PŪV teritorijoje riboti iki 10-20 km/val; 3) transporto priemonių techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įmonės gamybinėje bazėje ant vandeniui nepralaidžia dangą padengtų aikštelių su nuotekų surinkimu ir valymu.

7. Visi PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: apie parengtą PŪV PAV ataskaitą buvo paskelbta Vilniaus miesto savivaldybėje (2017-07-21), B. Pinkevičiaus IĮ tinklalapyje (2017-07-20), Panerių seniūnijos skelbimų lentoje (2017-07-20), dienraštyje „Lietuvos žinios“(2017-07-22), dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“(2017-07-22). Susipažinti su PAV ataskaita buvo galima Panerių seniūnijoje, UAB „GASTA“, B. Pinkevičiaus IĮ nuo 2017-07-31 iki 2017-08-16 darbo dienomis. PAV ataskaita yra paviešinta B. Pinkevičiaus IĮ internetiniame tinklalapyje (www.bpimone.lt). Viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2017-08-16 17.30 val., UAB „GASTA“ administracinėse patalpose, adresu Savanorių pr. 247, Vilnius. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau-AAA) 2017-12-04 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą. AAA, atsižvelgdama į tai, kad gavo suinteresuotos visuomenės pasiūlymų ir pastabų dėl PAV ataskaitos ir PŪV, pakvietė atvykti PŪV organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją, PAV subjektus, pasiūlymus ir pastabas pateikusius suinteresuotos visuomenės atstovus dalyvauti susirinkime visuomenės pasiūlymams svarstyti. Susirinkimas įvyko 2017-12-19 Aplinkos apsaugos agentūroje (2017-12-21 protokolas Nr. A7-39). Suinteresuotos visuomenės atstovai į susirinkimą neatvyko. Pastabos ir pasiūlymai įvertinti PAV ataskaitoje.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: PŪV – Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą. Sprendimas priimtas 2018-02-02 raštu Nr. (28.1)-A4-1073.
Sprendime nustatytos sąlygos: PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti PAV ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. PŪV bus vykdoma žemės sklype, kurio naudojimo būdas atitiks teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. PŪV užsakovas iki leidimo eksploatuoti Gariūnų telkinio dalį, savivaldybei privalo pateikti įsipareigojimus dėl ekologinio kompensavimo priemonių įgyvendinimo Vilniaus miesto miškų bei želdynų teritorijose. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, PŪV užsakovas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
PŪV PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms. PAV ataskaitos rengėjas pagal Visuomenės informavimo tvarkos aprašo reikalavimus tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, kultūros paveldo objektams, socialinei aplinkai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. Aplinkos oro teršalų koncentracijos neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai. Atliekų tvarkymas atitinka LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja aplinka neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo dydžių. PAV ataskaitoje numatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis neprieštarauja LR miškų įstatymo 11 straipsnio nuostatoms.

10. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo galima Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel 8 706 62008, faks. 8 706 62000 arba B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, tel. (8 5) 273 5810 (pir. – ket. nuo 8.00 val. iki 17.00 val. ir pen. nuo 8.00 val. iki 15.45 val.).

Su sprendimu galima susipažinti »


Informacija internete:

http://bpimone.lt

http://gamta.lt