Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada dėl Prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statybos ir eksploatacijos

INFORMACIJA
apie prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB “Prekybos parko projektai“, Gedimino prosp. 9, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 2618888, el.p. info@vph.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statyba ir eksploatacija;

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vikingų g. 5, Vilniuje.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. (2017-11-06 raštas Nr. (15.9)-A4-11280).

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Unitectus“ buveinėje, Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val., tel. (8 5) 261 0147, el. p. irena@unitectus.lt.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Motyvuotus pasiūlymus per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 7066 8075, el. p. aaa@aaa.am.lt.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūroje Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 7066 8075, el. p. aaa@aaa.am.lt, tinklalapyje:
http://gamta.lt/files/Atrankos%20isvada%20vikingu%205-1.pdf,
http://gamta.lt/files/PAV%20atranka_Vikingu%20g%205.pdf
ir PAV dokumentų rengėjo UAB „Unitectus“ buveinėje, Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis 9.00- 16.00val., tel. (8 5) 261 01047, el. p. irena@unitectus.lt.

Aplinkos apsaugos poskyris