Pranešimas apie UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ gamybinių pajėgumų plėtros poveikio aplinkai vertinimo pradžią

 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“
V. A. Graičiūno g. 8, LT-02241 Vilnius
El. paštas ir telefonas: info@avcon.lt , +370 699 03640

 1. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB „AV Consulting“
P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius (adresas korespondencijai – Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius)
El. paštas ir telefonas: info@avcon.lt , +370 699 03640

 1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ gamybinių pajėgumų plėtra.

 1. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.

Numatoma padidinti1 gamybinės produkcijos apimtis:

  • produktai molekulinės biologijos tyrimams, baltymų ir ląstelių analizei, mėginių paruošimui iki 5 700 000 vnt./metus;
  • produktai ląstelių terapijos tyrimams iki 64 000 vnt./metus;
  • analitinės chromatografinės kolonėlės medžiagoms analizuoti, taikant skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos metodus iki 270 000 vnt./metus;
  • produktai imunoterapijos tyrimams iki 37 500 vnt./metus;
  • produktai kiekybiniams ir kokybiniams DNR sekos tyrimams tiriant genų sandarą, raišką ir įvairovę, kuriant naujus įgimtų, paveldimų ir užkrečiamųjų ligų diagnostikos metodus iki 2 600 000 vnt./metus.

Produkcijos gamybai naudojami technologiniai procesai (vertės srautai): baltymų; modifikacijos fermentų, nukleino rūgščių; kapiliarinės elektroforezės ir kPGR, mikrogardelių reagentų, mėginių paruošimo rinkinių, ląstelių terapijos produktų, biofarmacijos produktų, analitinių kolonėlių ir organinės sintezės.

Vertės srautuose naudojamos žaliavos:

  • nepavojingos medžiagos ir mišiniai (CIP300, druska, detergentas „Tween“ ir kiti savo sudėtimi ir savybėmis panašūs) iki 828 t/metus;
  • fizinius pavojus sukeliančios medžiagos ir mišiniai (biogonas, metanolis, anglies dioksidas ir kiti savo sudėtimi ir savybėmis panašūs)iki 696 t/metus;
  • pavojingos sveikatai medžiagos ir mišiniai (CIP100, chloroformas, guanidino hidrochloridas ir kiti savo sudėtimi ir savybėmis panašūs) iki 201 t/metus;
  • pavojingos aplinkai medžiagos ir mišiniai (valiklis „Klercide“, metilo parabenas, benzofenonas ir kiti savo sudėtimi ir savybėmis panašūs) iki 0,0040 t/metus.
 1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą ir (arba) nurodant Agentūros priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 14 punktas:

14. Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus, nes UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vykdoma veikla atitinka PAV įstatymo 1 priedo 6.1 punktą: organinių cheminių medžiagų <…> gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus ir 1 priedo 6.2 punktą: neorganinių cheminių medžiagų <…> gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi planuojamai ūkinei veiklai atliekamas poveikio aplinkai vertinimas be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

 1. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių).

Numatoma nagrinėti nulinė alternatyva.

 1. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus apskrityje, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Panerių sen., V. A. Graičiūno g. 8. Alternatyvių vietų nagrinėti nenumatoma.

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas yra pramoniniame Panerių rajone. Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti esamoje UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ gamybinėje bazėje V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius.

Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę apie 440 m. Artimiausios kultūros paveldo vertybės nutolusios apie 530 m. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, kuri nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 2,63 km šiaurės rytų kryptimi. Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse taip pat nėra. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 9 km į vakarus. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nuo sienos su Baltarusija nutolusi apie 35 km.

 1. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas, ir Agentūra, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracija;
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas;
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas PAV įstatyme nustatytas funkcijas: Aplinkos apsaugos agentūra.

 1. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

  1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
  2. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.
 1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo).

Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.


1 Įskaitant reikalingas infrastruktūras (šildymas, šaldymas, vėdinimas, vandentiekis, kanalizacija ir kita) plėtrą.