Pranešimas dėl galimybės teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo administravimo paslaugas.

Vilniaus mieste bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-22 įsakymu Nr. 40-27 (pakeitimo 2019-09-19 įsakymas Nr. 40-377/19 )„Dėl pavedimo organizuoti asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką“ pavesta vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriui.

Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Vilniaus savivaldybės teritorijoje gali: Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktais jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 30133936″>1-1206 nustatytą metodiką, dydžio.

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymus gali teikti tiesiogiai, siųsdami paštu (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) ar el. p. (savivaldybe@vilnius.lt)  arba elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme Žin., 2009, Nr. 153-6901) nurodytą kontaktinį centrą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriui pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą.
  2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija.
  3. Registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijos.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įtraukiami į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašą, kuris skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt → Savivaldybė → Aplinkos ir energetikos departamentas → Daugiabučių valdymas → Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas → Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas.

Prašymo formas galite rasti čia.

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. 30133936″>1-1206 „Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika“.