Rekomendacijos 2020 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų vykdytojams

2020 metais įgyvendinami 27 Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektai. Projektų ir jų vykdytojų sąrašas internete:
https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-miesto-savivaldybes-2020-metu-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektai/.

 

2020 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų vykdytojams

A t m i n t i n ė

I. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos tik pagal paskirtį (kitos priemonės nebus finansuojamos).

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

  • visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);
  • visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
  • aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
  • aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;
  • knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;
  • filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;
  • tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);
  • išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2019-08-22 Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijos Nr. (15-3)-D8(E)-1900.

Remiamos tik dokumentais pagrįstos projekto transporto išlaidos (ne daugiau kaip 15 proc. nuo skiriamos sumos, įskaitant mokesčius, jeigu veiklose pagrįstai įrodyta, kad reikia transporto; ataskaitai pateikta sąskaita, kurioje  nurodyta projektą vykdančios įstaigos rekvizitai), darbų ir paslaugų autorinės sutartys (ekspertų ir lektorių įkainiai už paskaitos 1 akademinę valandą: habilituotas daktaras, profesorius – ne daugiau kaip 40 Eur už val.; daktaras, docentas – ne daugiau kaip 30 Eur už val.; lektorius – ne daugiau kaip 20 Eur už val.; valandinis įkainis nurodytas įskaitant visus mokamus mokesčius), vertimo, kopijavimo, leidybos ir pristatymo visuomenei išlaidos;

Netinkamomis laikomos projektų išlaidos, skirtos patalpų rekonstrukcijai, remontui, statiniams statyti ir ilgalaikiam turtui įsigyti, atlyginimams ar komandiruotpinigiams išmokėti, kitoms programoms įgyvendinti. Visas sąskaitas-faktūras rinkti, ataskaitai sudėti pagal išlaidų sąmatos eilutes, lėšų eilutėse negalima keisti), sudaryti sąskaitų sąrašą.

Finansuojami tik tie leidiniai, renginiai, veiklos kurių anotacijose nurodyta, kad leidinys parengtas, veikla organizuojama įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Projekto pavadinimas“ ir naudojant miesto emblemą.

II. Veiklų grafikas. Pasirašius sutartį prašome pateikti veiklų datų ir vietų, atsakingų už šias veiklas asmenų ir jų koordinačių sąrašą. Kiekvieną mėnesį informaciją apie renginius skelbsime internete visuomenei. Tikrinimo komisijos nariai, visuomenės atstovai gali lankytis renginiuose, todėl turite tiksliai informuoti kur ir kada vyks renginys, kas jį koordinuoja. Informacija pateikiama lentelėje:

 

Projekto pavadinimas:

Projekto koordinatorius:

Rugsėjo mėnuo

Veikla Vykdytojas Data (mėnuo, diena, valanda) Vieta

(nurodant tikslų adresą, auditoriją ir pan.)

Informacijos apie renginį šaltinis, koordinatorius (tel. el.paštas), pastabos

 

III. Projektų veiklų viešinimas. Informacija apie būsimus renginius bus skelbiama interneto svetainėje vilnius.lt. Informacija apie įvykusius renginius – aplinka.vilnius.lt (aprašymas, įspūdžiai, refleksijos, nuotraukos ir kt.). Būtinos renginių refleksijos. Po renginio prašome pateikti medžiagą Aplinkos apsaugos poskyriui (renginio aprašas, refleksijos, nuotraukos). Nuotraukos pateikiamos JPG formatu. Apie vykdomą veiklą informaciją talpinkite organizacijos tinklapyje, skelbkite spaudoje ir pan. Primename, kad tai Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Ekologinio švietimo programos arba Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programos projektas, todėl pristatant veiklas visur tai reikia nurodyti.

 

IV. Ataskaita. Atsiskaitant už projektą, reikės pateikti finansinę ir veiklų ataskaitas. Finansinei ataskaitai pateikiamos sąskaitos faktūros, čekiai. Pateikiant transportui naudojamo benzino pirkimo čekius, juose būtinai turi būti nurodyta įstaiga, vykdanti projektą. Prašome griežtai laikytis sąmatos, sumos sąmatos eilutėse negali būti keičiamos.

Reikės išrašyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sąskaitą už įvykdytą projektą ir pateikti atliktų darbų aktą. Sąskaitoje nurodyti paslaugos pavadinimą – Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto įgyvendinimo paslauga, sutarties Nr. ir data; sąskaita turi būti išrašyta sumai, kuri panaudota visuomenės aplinkosauginio švietimo projektui įgyvendinti, o ne kuri skirta jam įgyvendinti, nebent skirtos ir panaudotos lėšos sutampa; atsiskaitant už visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto įgyvendinimą, išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti susegti ir pateikti Vilniaus miesto savivaldybei tokia eilės tvarka, kokia nurodyta Detalioje išlaidų sąmatoje prie sutarties, pridėti visų sąmatų sąrašą.

Su lektoriais sudarant sutartis, vykdant pirkimus, jų data negali būti ankstesnė nei sutarties dėl projekto vykdymo sudarymo. Prie sutarties su lektoriais pridedamas darbų perdavimo-priėmimo aktas, kurio data negali būti ankstesnė už sutarties su lektoriumi datą.

Veiklų ataskaita (aprašas) turi būti iliustruota nuotraukomis (jas pridėti JPG formatu, atmintuke), aptartos visos įvykdytos veiklos, nurodyti rezultatai, refleksijos. Ataskaitos formos (nuostatų  5-7 priedai) yra internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/patvirtinti-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-programu-remimo-nuostatai/. Ataskaitos pateikiamos popieriniame variante, esant pandemijos situacijai – elektroniniu būdu.

Aprašas rengiamas laisva forma, joje labai svarbu pateikti renginių refleksijas, rezultatus, akcentuoti išliekamąją vertę. Apraše nurodyti konkrečius rodiklius kas buvo atlikta (kiek paskaitų (skaičius, valandos, seminarų, žygių; kokia jų trukmė; kiek dalyvių). Svarbu ne tik tai, kad renginys įvyko, tačiau kokie tikslai pasiekti, kokie uždaviniai įvykdyti, kas nuveikta vilniečių gerovei. Visa ataskaita teikiama elektronine forma (atmintukas). Leidiniai, nuostatų  ataskaitos priedai ir sąskaitos faktūros – popieriniai variantai. Atsiskaitoma iš kart įvykdžius veiklas, vėliausiai gruodžio 1-5 d. Šiai dienai visos veiklos turi būti baigtos. Kadangi metų pabaigoje finansininkai turi ypač daug darbo, tai norint, kad jie spėtų pervesti lėšas, prašome tik baigus veiklas, iš kart teikti ataskaitas, nelaukiant gruodžio 1 dienos.

V. Partnerystė. Mielai konsultuosime, pagal kompetenciją pagelbėsime jums vykdant projekto veiklas ir jose dalyvausime. Projekto Tikrinimo komisijos nariai lankysis renginiuose. Visais projekto vykdymo klausimais kreipkitės į projektų kuratorę Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologę Oną Motiejūnaitę: telefonai 211 2461; 861863048; 869804724; el. paštu: [email protected].

Skatiname projektų vykdytojus bendradarbiauti, dalyvauti vieni kitų renginiuose, derinti renginių datas. Todėl iš anksto prašau su mumis suderinti seminarų, žygių, o ypač baigiamųjų renginių datas, kad jos nesidubliuotų, laiku teikti informaciją apie renginius.

Tikimės turiningo ir prasmingo bendradarbiavimo vilniečių ir mūsų miesto žaliosios aplinkos labui.

Pagarbiai

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris