Sėkmingai įgyvendinta 2020 metų programa „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“

2020 metais įgyvendinta 13 programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektų. Programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio mėn. 26 d. įsakymu Nr. 30-2045/20. Projektus įgyvendino šių įstaigų bendruomenės: Vilniaus lopšelių-darželių „Jovarėlis“, „Justinukas‘, „Pušynėlis“, Santariškių, „Žibutė“, „Žilvinėlis“, „Pilaitukas“, Vilniaus senvagės gimnazijos, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, VŠĮ „Problemų sprendimo centras“, VšĮ „Ekologinio švietimo centras“, VšĮ RV agentūra. Projektų įgyvendinimą kuruoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio specialistai.

Dėkojame šių įstaigų projektų vadovams ir koordinatoriams, vadovams ir visai bendruomenei už turiningą partnerystę, kūrybingą renginių atmosferą, siekį mokyti ir mokytis gyventi darnoje su gamta, ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir aplinkosaugos įgūdžius, pažinti, tausoti ir puoselėti mūsų miesto aplinką. Šiais metais, vykdant projektus, reikėjo keisti daugelio veiklų organizavimo metodus, nes renginiai vyko nuotoliniu būdu. Džiugu, kad pavyko juos organizuoti, sulaukti dalyvių ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų Lietuvos vietų.

Įgyvendinant projektus aplinkos apsaugos klausimais visuomenei organizuota: per 180 mokymų (kūrybiniai-praktiniai seminarai, paskaitos, pamokėlės, gamtos tyrimai ir kt.), kurių trukmė per  380 val.; 3 konferencijos (72 pranešimai),  per 60 ekskursijų, išvykų (dalyviai keliavo ir mokėsi netradicinėje aplinkoje per 180 val.), 12 konkursų ir viktorinų, 23 parodos. Švietimo įstaigų aplinkoje kuriamos ir ugdymo procese naudojamos edukacinės erdvės. 2020 metais, vykdant projektų veiklas, švietimo įstaigų aplinkoje sukurtos 23 žaliosios edukacinės erdvės, sukurta ir įsigyta mokymo priemonių veiklai šiose erdvėse vykdyti. Per 15 edukacinių erdvių atnaujintos. Įstaigų aplinkoje pasodinti augalai, kurie naudojami ugdymo(si) procese (medžių takas, vaiskrūmių erdvė, aromatiniai augalai), kuriami ekologiniai daržai. Vaikams padedama suprasti ekologinės žemdirbystės esmę, įgyti augalų auginimo įgūdžių. Gamtos tyrimams, siekiant ugdyti jaunojo tyrėjo įgūdžius, įkurtos gamtos tyrimo erdvės (stotys, laboratorijos, centrai). Populiarios vabzdžių tyrimo erdvės („Vabzdžių viešbučiai“). Švietimo įstaigose  vaikai ugdomi tyrinėjant skruzdėlių, bičių gyvenimą. Edukacinių lauko erdvių sukūrimas ir naudojimas ugdymui praplečia galimybes vaikams ugdytis inovatyviais, aktyviais, patirtinio ugdymosi metodais, sudarant prielaidas plėtoti STEAM metodo taikymą ugdymosi procese. Vaikai gamtoje eksperimentuoja ir tyrinėja gamtos reiškinius su orų stotele, vykdo mikropasaulio pro mikroskopą stebėjimus, stebi sliekų, sraigių, vorų ir kt. gyvenimą. Vaikų mėgstami ir įstaigose populiarūs Kneipo takai (basakojų ar pojūčių takai). Juos bendruomenės įrengia naudodamos gamtines medžiagas, kurios tampa ir edukacijos priemone.

Parengtos metodinės, mokymo priemonės (leidiniai, žaidimai, dėlionės, stendai, plakatai, filmukai ir kt.) aplinkos apsaugos ir ekologinio švietimo veikloms organizuoti. 2020 metais jų parengta per 160. Išdalinta 100 stalo žaidimų „Mokau rūšiuoti“, išleista knygelė „Kuriu pasaką apie gamtą“  (150 progimnazijų mokinių savo patirtis kūrybingai perteikia mažesniems, 5-10 metų, vaikams, išleista 4000 egz.). Metodiniai leidiniai (PDF) „Atrandu, grožiuosi ir tyrinėju gyvūnus“, „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“, ,,Aš draugiškas aplinkai“, pasakų knyga „Žaliųjų milžinų karalystėje“ ir kt. Sukurti 6 filmukai apie medžius: https://aplinka.vilnius.lt/metodines-priemones-vaiku-supazindinimui-su-medziais/; https://lvjc.lt/aplinkosauginio-svietimo-projektas-medziu-pavesyje/

Nuostabus Vilniaus žaliasis rūbas yra puiki vieta gamtos pažinimui ir tyrimui. Todėl projektų dalyviai keliauja po miesto erdves, mokosi gamtoje ir iš gamtos. Tačiau pirmiausia ištiria savo įstaigos aplinką. Daug projekto dalyvių apie saugomas teritorijas, gamtos apsaugą sužino Saugomų teritorijų Nacionalinio lankytojų centre, augalų paslaptis – VU botanikos sode. Apie projektų veiklas paskelbti straipsniai spaudoje, veiklos plačiai aprašytos įvairių įstaigų interneto puslapiuose. Programos dalyviai sėkmingai tobulino gamtamokslinę kompetenciją, ugdėsi gamtojautą, geriau pažino Vilniaus aplinką, įgijo aplinkos tyrimo įgūdžių, mokėsi pažinti, įvardinti ir spręsti aplinkos problemas, surado patikimų partnerių aplinkosauginei veiklai vykdyti, sužinojo apie žiedinę ekonomiką, mokėsi rūšiuoti atliekas, patyrė ne vieną atradimo gamtoje džiaugsmą. Pedagogams sudarytos sąlygos dalintis gerąja gamtamokslinio ugdymo(si) patirtimi, jiems teikiama pagalba motyvuoja tobulėti. Plėtojama šios aplinkosauginio švietimo programos  veiklų ir jų vykdytojų įvairovė, aktyviai į veiklas įsijungia lopšelių–darželių bendruomenės, tačiau pasigendama kitų įstaigų aktyvumo. Skatintinas pavyzdys, kai projektą vykdanti įstaiga, visas veiklas vykdo kartu su partneriais – dar 2-3 ir daugiau įstaigų bendruomenių. Sėkmingos veiklos inicijuotos pačių moksleivių. Vyresni mokiniai parengia paskaitėles, praveda paskaitas, diskusijas, konkursus jaunesniesiems. Visoje Lietuvoje populiarus tapo Žirmūnų gimnazijos moksleivių (iniciatorius Kristijonas Vėgėlė) organizuojamas aplinkosauginis konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. Taip plėtojama aplinkosauginė komunikacija, stiprėja bendradarbiavimas. Didėja ir lėšų poreikis šiai programai vykdyti, dėl jų trūkumo negalima įgyvendinti visų parengtų projektų ir į ekologinio švietimo veiklas įjungti dar daugiau savivaldybei pavaldžių įstaigų bendruomenių

2020 metais įgyvendinti projektai:

 

Ekologinio ir aplinkosauginio švietimo klausimais konsultuoja ekologė, gamtos mokslų daktarė, docentė Ona Motiejūnaitė.  Elektroninis paštas: [email protected]

 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris