Skelbiamas 2019 metų Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris skelbia 2019 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (11 programa Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga) lėšomis, konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų tikslas – ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, tobulinti aplinkosauginę komunikaciją, remti visuomenės informavimą ir švietimą apie gamtą tausojantį gyvenimo būdą, keisti visuomenės įpročius gamtinės aplinkos bei natūralių išteklių naudojimo atžvilgiu, įgyvendinti aplinkai palankaus gyvenimo būdo plėtotės priemones, skatinant vilniečius  rūpintis aplinkos apsauga, tausoti gamtinius išteklius, pažinti ir saugoti biologinę įvairovę, Vilniaus miesto kraštovaizdį, pasirinkti aplinkai draugišką gyvenimo būdą.

Prašome atidžiai susipažinti su Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais, prioritetinėmis kryptimis, lėšų naudojimo rekomendacijomis, tinkamai parengti ir laiku teikti visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų paraiškas, rekomenduojame dalyvauti informaciniuose seminaruose, konsultacijose dėl paraiškų teikimo. 

Paraiškos originalas su priedais ir jų skaitmeninė laikmena su elektronine paraiškos versija (pageidautina atmintuke; viskas viename užklijuotame voke) priimami iki 2019 metų balandžio 26 d. 12 val., siunčiant paštu arba įteikiant užklijuotuose vokuose Savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo skyriuje (18-19 langeliai), 1 aukšte (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius), adresuojant Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyriui, ant voko būtinai paryškintai užrašius: KONKURSUI ,,2019 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas“.

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-598 patvirtintais Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais.
Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatus ir jų priedus galima rasti internete:

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/patvirtinti-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-programu-remimo-nuostatai/  (Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatai. 1 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto paraiška. 2 priedas. Projektų vertinimo kriterijai ir t.t.).

2019 metų Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (11 programa Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga) visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų Vilniaus mieste prioritetinės kryptys.

 1. Visuomenės gamtamokslinės kompetencijos tobulinimas, ekologinės savimonės ir aplinkosauginio raštingumo ugdymas supažindinant vilniečius su Vilniaus miesto gamtos vertybėmis (kraštovaizdžiu, biologine įvairove ir kt.), sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus.
  1. Miesto gamtinės aplinkos esama situacija ir jos kitimo tendencijos, aplinkos apsaugos problemų aptarimas, sprendinių paieška, galimas asmeninis indėlis, aplinkos tyrimai, kraštovaizdžio pažinimas. Žygiai, pamokos, seminarai gamtoje, aplinkos tyrimo įgūdžių tobulinimas.
  2. Vilniaus miesto gamtos grožio atskleidimas, populiarinimas.  Konkursai (nuotraukų, piešinių, rašinių ir kt.), parodos, mokymai gamtoje.
 2. Visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo didinimas, aplinkosauginis ir ekologinis švietimas nagrinėjant informaciją apie aplinkos būklę (oras, vanduo, dirva) mieste. Aplinkos apsaugos problemų aptarimas, sprendinių paieška, galimas asmeninis indėlis.  Seminarai, konferencijos.  
  1. Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo geroji patirtis ir įžvalgos ateičiai. Konferencija, seminarai.
  2. Inovatyvios aplinkos apsaugos technologijos, mokslo pasiekimai aplinkos apsaugoje ir jų taikymas praktikoje, naujovės aplinkos apsaugos politikoje ir  teisės srityje. Seminaras aplinkos apsaugos specialistams ir bendruomenių nariams, besidomintiems aplinkos apsauga.
  3. Ekocentrinis ir antropocentristinis požiūris į aplinką. Urbanizacijos procesas ir aplinkos apsauga. Tvaraus miestų planavimo ir projektavimo politika. Seminarai, konferencijos.
  4. Aplinkosauginiai skaitymai „Vilniaus gamta“. Geriausių gamtosaugos ir kraštotyros darbų konkursas, paroda.    
  5. ,,Kaip likti neabejingu,  kai matai skriaudžiamą gamtą“. Aplinkos apsaugos specialistų susitikimas su vilniečiais (Aplinkos ministerijos, aplinkos apsaugos departamento specialistų diskusija su vilniečiais). Konferencija, seminaras.
  6. Visuomenės aplinkosauginio ir ekologinio švietimo projektų vykdymo patirties sklaida. Konferencija, gruodžio mėn.
 3. Visuomenės gamtamokslinio raštingumo ir ekologinės kultūros ugdymas vykdant veiklas Žaliosiose edukacinėse aplinkose, šių aplinkų kūrimas ir naudojimas.
  1. Švietimo įstaigų aplinkos naudojimo ekologiniam ir aplinkosauginiams švietimui konkursas „Žalioji ugdymo(si) aplinka mano įstaigoje“ (Nuostatų parengimas, paskelbimas, konkurso pravedimas ir patirties apibendrinimas).
  2. Konkursas bendruomenėms „Žalioji ugdymo(si) aplinka prie mano namų“.
  3. Seminarai, konferencijos skirti dalintis gerąja patirtimi apie žaliųjų edukacinių aplinkų kūrimą ir naudojimą, Vilniaus žaliąjį rūbą ir jo apsaugą.
  4. Vilniaus miesto gamta – ekologinio ir aplinkosauginio švietimo laboratorija. Seminarai, tiriamoji veikla, metodikų parengimas edukacinei veiklai gamtoje ir pan.
  5. „Tiriu ir saugau savo miesto aplinką“. Aplinkos tyrėjų darbų, rekomendacijų aplinkai gerinti, inovatyvių aplinkos apsaugos technologijų pristatymas. Darbų konkursas, paroda, konferencija ir pan.
  6. Sprendžiu Vilniaus miesto aplinkos apsaugos problemas. Mokinių, bendruomenių konkrečių aplinkos apsaugos situacijų, problemų sprendinių konkursas.
  7. Aplinkos pažinimo ir tyrimo metodikų, priemonių pristatymas, aplinkosauginio švietimo kabineto Savivaldybėje veiklos plėtra.
  8. Daržininkystės mieste plėtra. Daržai mieste – miestiečių ekologinio švietimo erdvė. Mokymai, akcijos, konkursai, parodos.
 4. Žiedinė ekonomika, atliekų tvarkymas. Kūrybinės dirbtuvės-seminarai, skatinantys atliekų mažinimą ir vengimą, mokantys kūrybiškai naudoti antrines žaliavas. Projektinių darbų, rekomendacijų atliekų mažinimo klausimais pristatymas. Darbų konkursas, paroda, konferencija ir pan.
 5. Metodinių leidinių apie Vilniaus aplinkos kokybę ir jos tyrimus, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą, veiksmus ir jų įgyvendinimą parengimas ir išleidimas.
 6. Gamtos dienų minėjimas.

Apie nurodytas kryptis išsamiau informuos Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai.

Aplinkos ministerija yra parengusi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas, kuriose apibūdinamos galimos programos priemonės.

5. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

5.1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);

5.2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

5.3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

5.4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;

5.5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;

5.6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;

5.7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);

5.8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/finansines-programos/savivaldybiu-aplinkos-apsaugos-remimo-specialioji-programa-saarsp

Kviečiame aktyviai įsijungti į aplinkosauginio švietimo veiklas, renkantis veiklas atsižvelgti į numatomas prioritetines kryptis, o jas vykdant sutelkti vilniečius turiningam bendradarbiavimui puoselėjant aplinką, miestiečių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimui ir jų ekologinės savimonės ugdymui siekiant darnios Vilniaus plėtros.

Balandžio mėnesiais bus organizuojami informaciniai seminarai Projektų paraiškų teikėjams:

Balandžio 4 d. seminaras švietimo įstaigų atstovams. 13-16 val. Savivaldybės Kolegijos salėje (būtina registracija, seminaro dalyviai renkasi 12.45 val. Savivaldybės 1 a. prie informacijos).

Balandžio 10 d. 10-12 val.  informacinis seminaras Ekologinio švietimo programos projektų paraiškų teikėjams (būtina registracija ). Seminaras vyks 216 kabinete. 

Esant poreikiui, bus organizuojama ir daugiau seminarų.

Registracija į seminarus el. paštu Ona.Motiejunaite@vilnius.lt.

Detalesnė informacija ir konsultacijos teikiama: telefonu 211 2461, 8 618 63048 (Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė Ona Motiejūnaitė), el. paštu Ona.Motiejunaite@vilnius.lt.