Skelbiamas 2020 metų Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris skelbia 2020 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų tikslas – ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, tobulinti aplinkosauginę komunikaciją, plėtoti visuomenės informavimą ir švietimą apie gamtą tausojantį gyvenimo būdą, skatinti vilniečius pažinti ir saugoti gamtinę aplinką, Vilniaus miesto kraštovaizdį.

Prašome atidžiai susipažinti su Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais, prioritetinėmis kryptimis, lėšų naudojimo rekomendacijomis, tinkamai parengti ir laiku teikti visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų paraiškas, rekomenduojame konsultuotis dėl paraiškų teikimo su Aplinkos apsaugos poskyrio specialistais.

Šie metai ypatingi dėl pasaulinės pandemijos. Todėl rengiant paraiškas prašome pagrindinį dėmesį skirti veikloms, nereikalaujančioms žmonių susibūrimo (filmukai, video konferencijos ar seminarai, konkursai, žaliųjų edukacinių erdvių, daržų kūrimas, talkos ir pan.). Veiklos turi būti aiškiai įvardintos, numatytos datos, vietos, vykdytojai, laukiami rezultatai.

Paraiškos originalas siunčiamas elektroniniu paštu į savivaldybę savivaldybe@vilnius.lt iki 2020 metų liepos 10 d., adresuojant Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyriui, būtinai užrašius: KONKURSUI ,,2020 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas“. Paraiškos registracijai būtina nurodyti siuntėjo įstaigą ir jos adresą.

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-598 patvirtintais Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais. Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatus ir jų priedus galima rasti internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/patvirtinti-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-programu-remimo-nuostatai/ . (Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatai. 1 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto paraiška. 2 priedas. Projektų vertinimo kriterijai ir t.t.).

PARAIŠKA:

1priedas Paraiška

Atrankos komisijos nariai, vertindami paraiškas, iškilus neaiškumams gali kreiptis į pareiškėją ir išsiaiškinti kilusius klausimus. Vertinimas ir projektų tvirtinimas vyks liepos mėnesį. Rugpjūčio mėnesį numatomas sutarčių sudarymas. Šiais metais sutartys bus pasirašomos elektroniniais kvalifikuotais parašais.

Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų prioritetinės kryptys internete: https://aplinka.vilnius.lt/vilniaus-miesto-savivaldybes-aplinkos-apsaugos-remimo-specialiosios-programos-2020-metu-visuomenes-ekologinio-ir-aplinkosauginio-svietimo-projektu-prioritetines-kryptys/ . Apie nurodytas kryptis išsamiau informuos Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai.

Aplinkos ministerija yra parengusi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas, kuriose apibūdinamos galimos programos priemonės.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

5.1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);

5.2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

5.3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

5.4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;

5.5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;

5.6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;

5.7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);

5.8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas. (http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/finansines-programos/savivaldybiu-aplinkos-apsaugos-remimo-specialioji-programa-saarsp )

Esant poreikiui, bus organizuojamos konsultacijos paraiškų teikėjams.

Detalesnė informacija ir konsultacijos teikiama: telefonu 8 618 63048 (Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė Ona Motiejūnaitė), el. paštu Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Kviečiame aktyviai įsijungti į aplinkosauginio švietimo veiklas, renkantis veiklas atsižvelgti į numatomas prioritetines kryptis, o jas vykdant sutelkti vilniečius turiningam bendradarbiavimui puoselėjant aplinką, miestiečių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimui ir jų ekologinės savimonės ugdymui siekiant darnios Vilniaus plėtros.

Aplinkos apsaugos poskyris