Skelbiamas 2023 metų Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas, kviečiama teikti paraiškas

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris skelbia 2023 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų tikslas – ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, tobulinti aplinkosauginę komunikaciją, plėtoti visuomenės informavimą ir švietimą apie gamtą tausojantį gyvenimo būdą, skatinti vilniečius pažinti ir saugoti gamtinę aplinką, Vilniaus miesto kraštovaizdį.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklų vykdytojus, paraiškų konkursui teikėjus, prašome atidžiai susipažinti su Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais, 2023 metų prioritetinėmis kryptimis, lėšų naudojimo rekomendacijomis, tinkamai parengti ir laiku teikti visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų paraiškas. Rekomenduojame konsultuotis dėl paraiškų teikimo su Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio šią veiklą kuruojančiais specialistais.

Paraiškoje numatomos aplinkosauginės veiklos turi būti konkrečios ir aiškiai įvardintos, numatytos jų vykdymo datos, vietos, rodikliai, laukiami rezultatai ir jų nauda, išliekamoji vertė. Už įgyvendintą projektą lėšos pervedamos tik pateikus projekto įvykdymo ataskaitą.

Paraiškos originalas siunčiamas elektroniniu paštu į savivaldybę savivaldybe@vilnius.lt iki 2023 metų vasario 27 d. 15 val., adresuojant Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriui, būtinai užrašius: KONKURSUI ,,2023 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas“Paraiškos registracijai būtina nurodyti siuntėjo įstaigą ir jos adresą. Esant sėkmingai registracijai gausite patvirtinimą.

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 30-344/21 patvirtintais Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais. Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatai ir jų priedai (Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatai; 1 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto paraiška; 2 priedas. Projektų vertinimo kriterijai ir t.t.) internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/patvirtinti-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektu-remimo-nuostatai-2/.

NUOSTATAI: Nuostatai2021

PARAIŠKA: 1priedas

VERTINIMO KRITERIJAI: 2-pr-vertinimo-kriterijai2021

2023 metų prioritetinės temos: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-miesto-savivaldybes-2023-metu-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektu-prioritetines-temos/

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atrankos komisijos nariai, vertindami paraiškas, iškilus neaiškumams, gali kreiptis į pareiškėją ir išsiaiškinti kilusius klausimus. Vertinimas ir projektų tvirtinimas vyks kovo mėnesį. Reikalavimus atitinkantys projektai gali būti nefinansuojami esant lėšų, skirtų aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti, stygiui. Atrankos komisija,  projektų paraiškų svarstymo metu, atsižvelgdama į paraiškų skaičių ir konkursui skirtą lėšų sumą, turi teisę elektroniniu paštu paraiškos teikėjams siūlyti mažesnę už prašomą lėšų sumą, atsisakyti tam tikrų veiklų ar pirkimų. Projekto veiklos vykdomos sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. nuo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų ne vėliau gruodžio 1 dienos. Projekto lėšos neperkeliamos į kitus biudžetinius metus. Ataskaitos pateikiamos ne vėliau gruodžio 4 dienos. Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad projekto vykdymui pareiškėjas turi turėti savo lėšų. Įvykdžius projektą ir pateikus ataskaitas išleistos lėšos (pagal pateiktą ataskaitą ir sąskaitą) bus pervestos projekto vykdytojui.

Atrankos komisijai sudarius ir Administracijos direktoriui patvirtinus projektų sąrašą vyks sutarčių sudarymas. Sutartys pasirašomos elektroniniais kvalifikuotais parašais.

Apie nurodytas kryptis išsamiau informuos Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio specialistai, kuruojantys visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklas. Apie informacinių seminarų datas ir registraciją bus pranešta internete vilnius.lt skyriuje Aplinkosauginio švietimo rėmimo programa:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/aplinkosauga/aplinkosauginio-svietimo-remimo-programa/ .

Aplinkos ministerija yra parengusi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas, kuriose apibūdinamos galimos programos priemonės.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

  1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);
  2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
  3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
  4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;
  5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;
  6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;
  7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);
  8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

(https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/finansines-programos/savivaldybiu-aplinkos-apsaugos-remimo-specialioji-programa-saarsp)

Detalesnė informacija ir konsultacijos teikiama: informacinių seminarų metu, el. paštu: ekokonkursai@gmail.com, telefonu 8 618 63048 (Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė).

Kviečiame aktyviai įsijungti į aplinkosauginio švietimo veiklas, sudarant veiklų sąrašą atsižvelgti į numatomas prioritetines kryptis, o jas vykdant sutelkti vilniečius turiningam bendradarbiavimui puoselėjant aplinką, žaliųjų edukacinių erdvių kūrimui, miestiečių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimui ir jų ekologinės savimonės ugdymui siekiant darnios Vilniaus plėtros.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris