Skelbiamas konkursas „Geriausiai tvarkoma mokyklos edukacinė erdvė – 2016“

Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso
2016 metų

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso 2016 metais (toliau – apžiūra-konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja apžiūros-konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo, dalyvių vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Apžiūrą-konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras).

3. Apžiūra-konkursas skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančiai mokyklai 2016 metais išrinkti.


II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Apžiūros-konkurso tikslas – aktyvinti tikslingą, darnų ir estetišką mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę.

5. Apžiūros-konkurso uždaviniai:
5.1. skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves;
5.2. ugdyti mokinių aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas;
5.3. stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.


III. APŽIŪROS-KONKURSO DALYVIAI

6. Apžiūroje-konkurse gali dalyvauti:
6.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklos;
6.2. bendrojo ugdymo mokyklos (išskyrus suaugusiųjų mokyklas);
6.3. profesinio mokymo įstaigos;
6.4. neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (toliau kartu vadinama – mokyklos).


IV. APŽIŪROS-KONKURSO ORGANIZAVIMAS

7. Apžiūra-konkursas rengiamas 2016 m. kovo-rugsėjo mėnesiais dviem etapais:
7.1. I etapas – savivaldybių lygmeniu – iki 2016 m. gegužės 6 d.;
7.2. II etapas – nacionaliniu lygmeniu – iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

8. Už apžiūros-konkurso I etapo organizavimą atsakingos savivaldybių administracijos, už II etapo – Centras.

9. Apžiūrai-konkursui vykdyti ir geriausiai tvarkomoms mokyklų edukacinėms erdvėms išrinkti sudaromos savivaldybių mokyklų edukacinių erdvių vertinimo komisija (toliau – Savivaldybių komisija) ir Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių vertinimo komisija (toliau – Nacionalinė komisija). Savivaldybių komisijas sudaro savivaldybių administracijų direktoriai. Į komisijų sudėtį siūloma įtraukti savivaldybių kraštovaizdžio architektus, švietimo padalinių, nevyriausybinių organizacijų atstovus, kitus kompetentingus asmenis. Nacionalinės komisijos sudėtį tvirtina Centro direktorius.

10. Savivaldybės apie apžiūrą-konkursą iki 2016 m. kovo 1 d. informuoja savivaldybės teritorijoje esančias mokyklas, sudaro Savivaldybių komisijas.

11. Mokyklos, norinčios dalyvauti apžiūroje-konkurse, apie tai praneša savivaldybei iki savivaldybės nustatytos datos.

12. Mokyklų edukacinės erdvės vertinamos pagal Nuostatų 1, 2, 3, 4 prieduose nurodytus vertinimo kriterijus ir nustatytą balų skaičių, pasirenkant vertinimo lentelę pagal mokyklą.

13. Nuostatų 9 punkte nurodytų komisijų sprendimai priimami komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių). Komisijų sprendimai įforminami protokolu.

14. Savivaldybės komisija vietoje įvertina mokyklų edukacines erdves, išrenka savivaldybės teritorijoje po vieną geriausiai tvarkomą ikimokyklinio ugdymo mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos edukacinę erdvę ir išrinktus I etapo nugalėtojus pagal 5 priedą iki gegužės 6 d. pateikia Nacionalinei komisijai el. paštu [email protected].

15. Nacionalinė komisija vietoje įvertina Savivaldybių komisijų išrinktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves ir išrenka nugalėtojus – daugiausia vertinimo balų surinkusias mokyklas: iki 10 geriausiai tvarkomų ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų.


V. APŽIŪROS-KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

16. Savivaldybių administracijos paskelbia Savivaldybės komisijos išrinktus apžiūros-konkurso I etapo nugalėtojus ir apdovanoja savivaldybės pagyrimo raštais, esant galimybei – prizais.

17. 2016 m. rugsėjo mėnesį Centro interneto puslapyje www.lmnsc.lt skelbiami apžiūros-konkurso II etapo nugalėtojai.

18. Apžiūros-konkurso II etapo nugalėtojams įteikiamos atminimo lentos „Geriausiai tvarkoma mokyklos edukacinė erdvė Lietuvoje 2016 m.“.

19. Nugalėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis.

20. Nugalėtojų atstovai kviečiami į Lietuvoje ir užsienyje rengiamus mokymus, seminarus apie mokyklų edukacinių erdvių kūrimą.


PRIEDAI

1 priedas. Geriausiai tvarkomų ikimokyklinio ugdymo mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso 2016 metų vertinimo lentelė.

2 priedas. Geriausiai tvarkomų bendrojo ugdymo mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso 2016 metų vertinimo lentelė.

3 priedas. Geriausiai tvarkomų profesinio mokymo įstaigų edukacinių erdvių 2016 metų apžiūros-konkurso vertinimo lentelė.

4 priedas. Geriausiai tvarkomų neformaliojo vaikų švietimo mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso 2016 metų vertinimo lentelė.

Papildoma informacija apie konkursą teikiama tel.: (8 5) 267 0060, (8 5) 265 3472
ir el. paštu [email protected].

Kviečiame Vilniaus miesto švietimo įstaigas dalyvauti edukacinių erdvių konkurse, tai yra puiki galimybė įsijungti į įstaigos edukacinės aplinkos tobulinimą, rasti partnerių ir kūrybiškai keistis darbo patirtimi.

Aplinkos apsaugos poskyris
vyriausioji specialistė
Ona Motiejūnaitė