Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atlikto vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 2021 m. gruodžio 31 dienai vertinimas

Vilniaus miesto savivaldybėje licencijuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą vykdo UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė, licencija Nr. L7-GVTNT-24). Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teikiamų paslaugų bazinės kainos suderintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. O3E-476 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“. Teikiamų paslaugų kainos nustatytos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-981 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ ir 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-980 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo“.

Informuojame, kad Bendrovės vartotojų, už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitančių pagal daugiabučių namų butuose įrengtą apskaitą, mėnesio namų ūkio išlaidos sudaro 7,18 Eur (skaičiavimuose naudotas Bendrovės pateiktas vidutinis 4,84 m3/mėn. namų ūkio vandens suvartojimas), o tai sudaro 0,44 proc. vidutinių 1629,0 Eur mėnesio šeimos pajamų (pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1770&status=A) ir neviršija Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 13 straipsnio 7 dalies 2 punkte ir Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 ,,Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38.3 papunktyje įtvirtintos 4 procentų ribos.