Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ aplinka skendi žalumoje ir nuspalvinta gėlių žiedais bei spalvingų akmenėlių raštais. Gausi biologinė aplinkos įvairovė: lapuočiai ir spygliuočiai medžiai, įvairių rūšių krūmai ir dekoratyviniai augalai, pavasarį, vasarą ir rudenį žydinčių gėlių įvairovė vilioja vabzdžius. Augalai komponuojami pagal sezoną, žydėjimo laiką, jų ekologijos ir biologijos savitumus. Darbštieji pedagogai įstaigos lauko aplinkoje sukūrė per 20 edukacinių erdvių, įrengė lauko klases. Edukacinės erdvės kuriamos planingai, orientuotis jose padeda sukurtas žemėlapis. Čia sudarytos sąlygos vaikams tyrinėti, eksperimentuoti, atlikti stebėjimus ir žaisti grybų, paparčių karalystėje, akmenėlių rojuje, laukinėje pievoje, darže, virtuvėlėse, paplūdimyje, pasisvečiuoti gamtos garsų, tylos, bitučių, daugybės įvairių augalų erdvėse.  Užlipus ant žydinčios kalvos galima tapti šių erdvių kapitonu (jo kepurė ypač vilioja vaikus) ir su žiūronais apžiūrėti savo valdas. Kitas žaliasis kampelis skirtas vaikų kūrybai, meninei veiklai. Turtingose edukaciniais objektais ir įvairiose edukacinėse erdvėse sukuriama mokymąsi stimuliuojanti aplinka.

Tradicinių, nuo seno lietuvių mėgstamų ir auginamų augalų tyrinėjimui skirta edukacinė erdvė „Etnodaržas“, pažinčiai su pievos augalais – „Laukinė pieva“, su miško augalais vaikai susipažįsta erdvėje „Miško augalai“. Vaikai įvairiais metų laikais stebi augalų augimą, žydėjimą, vaisių brandinimą, tyrinėja kokius augalus ir kokie vabzdžiai lanko, susipažįsta su linų auginimo, rovimo darbais, nagrinėja lino kelią. Žaliajame papartyne nagrinėja paparčių sandarą, o per Jonines ieško „paparčio žiedo“. Vaikų mėgiamos kvapios erdvės „Aromaterapiniai augalai“, „Gėlių kvapų zona“, kuriose augalus tyrinėja visais pojūčiais, degustuoja arbatas, mokosi surinkti, džiovinti žoleles ir paruošti jas arbatai. Kiekviena vaikų grupė turi savo lysveles, patys augalus sėja, sodina ir prižiūri, įgyja augalų auginimo įgūdžių. Apie ekologinę žemdirbystę vaikai sužino prižiūrėdami „Biodinaminį daržą“. Lauko teritorijoje įrengtas žaliųjų atliekų kompostavimo konteineris, vaikams aiškinama kaip ir kodėl reikia tvarkyti atliekas. Sode auga obelys ir kriaušės, kurių vaisių susidarymas ir brendimas nuolat stebimas, laukiant kada bus galima skanauti vaisių. Darželio teritorijoje pasodinta sakurų alėja žavi pavasarį, o blindžių alėja karštą diena teikia pavėsį. Natūraliai smalsaudami, dalyvaudami organizuotose veiklose ir atlikdami pedagogų parengtas užduotis, vaikai tiesiogiai stebi, tyrinėja artimiausią aplinką, kartu su kitais skiria, lygina, grupuoja, analizuoja gamtamokslinio ugdymo, kalbinio ugdymo, matematinio ugdymo, meninio ugdymo, visuomeninio ugdymo, sveikatos ir fizinio ugdymo daiktus ir reiškinius pagal jiems būdingus lengvai pastebimus požymius, mokosi juos apibūdinti.

Vabzdžių nameliai nuolat vaikų stebimi ir aptariami. Kad būtų įdomiau stebėti drugelius, jų priviliojimui pasodinta budlėja, kuri dar vadinama „drugeliu krūmu“. Daug veiklų vyksta pievutėje, kurioje stovi avilys. Avilyje galima pamatyti medaus korius, parengta edukacinė medžiaga supažindina su bičių gyvenimu, vaikai sužino kas yra medus ir kokias dar gėrybes pagamina bitės (bičių pikis, duonelė ir kt.). Nepamiršti ir paukšteliai. Jų pažinimui, stebėjimui, klausymuisi skirtos pamokėlės padeda vaikams suprasti kokia yra didelė biologinė įvairovė, kaip svarbu ją išsaugoti. Paukšteliams yra ne tik iškelti inkilai, žiemą būna lesyklėlės, tačiau vasarą yra ir paukščių girdyklėlė.

Orų stebėjimams įrengta meteorologinė stotelė. Sukurtas pelkės fragmentas padeda vaikams suprasti pelkių reikšmę, daugiau sužinoti apie jų susidarymą, biologinę įvairovę. Erdvėje „Grybų karalystė“ eksponuojami kempininiai grybai, nagrinėjama grybų sandara, savybės, įvairovė, akcentuojama, kad grybo pagrindinė dalis, kūnas yra grybiena, o mes matome iš jos išaugusius vaisiakūnius. Formuojant vertybines nuostatas aptariama grybienos svarba, grybavimo taisyklės, grybų auginimo galimybės. Dirvožemio tyrimo erdvėje susipažįstama su įvairiais dirvožemiais, tiriamos jų savybės. „Akmenėlių rojuje“ nustatomos akmenėlių formos, matuojams jų dydis, iš akmenėlių kuriamos kompozicijos, ant jų užrašius raides mokomasi sudėti skiemenis ir žodžius, o surašius skaičius – mokomasi skaičiuoti. Vaikai akmenėlius spalvina, piešia ant jų.

Vasarą vaikams smagu pasijusti paplūdimyje, žaisti purvo virtuvėlėje, pavaikščioti pojūčių takeliu. Gamtos ir sveikatos sąsajos aptariamos erdvėje „Gamtos garsų terapija“. Yra ir tylos zona – vaikams padedama suprasti, kad triukšmas yra pavojingas sveikatai, jis yra aplinkos teršalas. Diskutuojama kas yra tyla, kuo ji svarbi žmogui ir gamtai.

Kiekviena erdvė aprašyta ir parengta gausi metodinė medžiaga veikloms. Įrengta erdvė „Gamtos tyrinėjimų namelis“, kurioje sukaupta daug priemonių (didinamieji stiklai, mikroskopai, aplinkos tyrimo rinkiniai ir kt.) aplinkos tyrimams. Prie augalų yra informacinės lentelės. Metodinė medžiaga veikloms edukacinėse erdvėse parengta taip, kad ją naudojant vyksta vaikų gamtamokslinis, kalbinis, matematinis, meninis, visuomeninis ugdymas, didelis dėmesys skiriamas sveikatingumui, sudarytos sąlygos vaikų judumui. Visos šios sritys ugdomos integraliai su kompetencijomis. Lauko bibliotekėlėje vaikai randa jiems įdomių knygelių apie gamtą.

Žavi pedagogų nuoširdumas, darbštumas ir noras tobulėti. Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ pedagogai profesionaliai rūpinasi vaikų ugdymu ir nuolat ieško inovatyvių, vaikams patrauklių ugdymo būdų. Aktyviai dalyvaujama projektinėje veikloje: dalyvauta Respublikiniame projekte „Žalioji palangė“, tęstiniuose projektuose  „Gerumo akmenėliai“, „Jo didenybė moliūgas“, 2023 metais vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas aplinkosauginis projektas „Tapkime gamtos bičiuliais“. Pedagogai dalijasi vaikų ugdymo edukacinėse erdvėse patirtimi seminaruose ir konferencijose, yra parengę ir paskelbę straipsnių spaudoje, pavyzdžiui: https://www.svietimonaujienos.lt/pagarbos-ir-meiles-zemei-link/;

Daugybę sudarytų planų dar reiks įgyvendinti. Tačiau bendruomenė turi savo edukacinių erdvių viziją, jas kuria ir naudoja planingai. Yra susibūrusi labai aktyvi žalioji edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo, įstaigos žaliojo rūbo puoselėjimo komanda, kuri nuolat ieško, atranda, kuria, padeda vaikams žaismingai pažinti aplinką ir ugdytis įvairias kompetencijas. Visa bendruomenė siekia, kad jų mokykla taptų prasmių, atradimų ir žaliųjų stebuklų  kupina mokykla ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.