Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo 2021 metų projektų prioritetinės temos

2021 metais išskirtinis dėmesys skiriamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų aplinkosauginiam švietimui, Ekologinio ir aplinkosauginio vaikų švietimo programų rengimui. Skatinama aplinkosauginėms veikloms vykdyti rasti bent 2-3 partnerius. Vienos įstaigos bendruomenės renginiai nėra prioritetinė aplinkosauginio švietimo projektų kryptis. Būtina numatyti veiklų rodiklius, teikiamą naudą. Svarbu priemonių išliekamoji vertė. Kiekvienas renginys (pamoka, žygis ir kt.) turi būti organizuojamas kartu parengiant ir metodinę, mokymo, informacinę medžiagą. Metodikos, leidiniai turi būti prieinami visuomenei. Visa projektų vykdymo medžiaga skelbiama internete. Veiklas kuruoja Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris, todėl atsakingi poskyrio specialistai, projektų tikrinimo komisijos nariai turi būti nuolat informuojami apie veiklų organizavimą, bendradarbiaujama vykdant projektus.

Aplinkosauginis švietimas – tai procesas, kurio metu formuojamos asmens aplinkosaugos nuostatos, žinių ir įgūdžių visuma, skatinamas palankus aplinkai gyvenimo būdas, tobulinama gamtamokslinė kompetencija. Vykdant projektus padedama visuomenei suprasti aplinkos kompleksiškumą, jos sandarą ir funkcionavimą, skatinamas sąmoningumas aplinkos apsaugos srityje, mokantis ne tik apie gamtą, bet ir gamtoje bei iš gamtos. Ekologinis sąmoningumas – gebėjimas suprasti, kritiškai įvertinti kaip antropogeniniai veiksniai daro įtaką aplinkai, gyvajai gamtai ir kokios to pasekmės, motyvacijos turėjimas vykdyti aplinkai draugiškas veiklas.

2021 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų prioritetinės temos.

  1. Žaliųjų edukacinių aplinkų – aplinkosauginio švietimo erdvių kūrimas ir naudojimas. Žaliojo Vilniaus pažinimas ir puoselėjimas. Žaliosios edukacinės erdvės mokyklų aplinkoje. Vilniaus miesto kraštovaizdžio pažinimas, tyrimai ir apsauga – pažintinių takų gamtoje kūrimas, leidinių rengimas ir leidyba. Medžių ir krūmų pažinimas, sodinimas, priežiūra. Ekologinė daržininkystė mieste. Mokymai, tyrimai, konkursai, parodos. Leidinys „Žydintys Neries krantai Vilniuje“. Metodinės medžiagos (filmukai, tyrimo metodikos ir kt.) rengimas, sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi.
  2. 2021 metų Savivaldybei pavaldžių įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas. Konkursas (I ir II etapai), bent 3 seminarai konkurso dalyviams, konferencija, leidinys.
  3. Žydinčios edukacinės pievos mieste. Rugiagėlė – 2021 metų žaliojo Vilniaus simbolis. Dilgėlė – 2021 metų vaistinis augalas. 2021 metų organizmų TOP dešimtuko paieška Vilniaus mieste. Konkursai, parodos, seminarai, talkos.
  4. Aplinkosauginio švietimo veiklų plėtotė Asmens ekologinės savimonės ir gamtojautos ugdymas tyrinėjant aplinką. Pasaulis pro mikroskopą. Miesto aplinkos biologinė įvairovė ir jos apsauga. Metodinės medžiagos rengimas ir sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi. Konkursai, parodos, seminarai, akcijos ir kt. Geri darbai gamtai (talkos gerinant aplinkos būklę, augalų sodinimas bei priežiūra ir pan.).
  5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų aplinkosauginė veikla, Ekologinio ir aplinkosauginio švietimo programų rengimas ir vykdymas. Seminarai, konferencijos.
  6. Vilniaus miesto kraštovaizdžio pažinimas ir apsauga. Konkursai, seminarai, mokymai, konferencijos, talkos, leidiniai ir kt. Fotografijų konkursai-parodos „Vilniaus miesto kraštovaizdžio spalvos įvairiais metų laikais“, „Vilniaus kraštovaizdžio vizualinis raiškumas ir estetinis potencialas“, „Atradimai tyrinėjant Vilniaus miesto kraštovaizdį“, „Mano Vilnius žalias“ ir pan.
  7. Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimas. Klimato savaitės renginiai. Nieko nepirkimo diena. Gamtos šventės. Antras daiktų gyvenimas. Metodinės medžiagos rengimas ir sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi

Veikla vykdoma vadovaujantis Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais, patvirtintais Administracijos direktoriaus 2021 metų vasario 25 dienos įsakymu Nr. 30-344/21. Nuostatai paskelbti internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/patvirtinti-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektu-remimo-nuostatai-2/ .

Informacija apie aplinkosauginio švietimo renginius, leidinius, edukacinių erdvių kūrimą skelbiama savivaldybės interneto puslapyje Aplinkosauga: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/aplinkosauga/ ir https://aplinka.vilnius.lt/ (skyrius Naujienos).

Visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklą kuruoja Vilniaus miesto ekologė, gamtos mokslų daktarė, docentė Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt , tel. +370 618 63048.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris