Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų prioritetinės temos 2022 metais

2022 metais, organizuojant visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklas, išskirtinis dėmesys skiriamas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių ir pedagogų aplinkosauginiam švietimui, Ekologinio ir aplinkosauginio vaikų švietimo programų rengimui, žaliųjų edukacinių erdvių kūrimui ir Žaliojo Vilniaus uždavinių įgyvendinimui.

Svarbiausi akcentai:

 • finansuojamos tik Aplinkos ministerijos rekomendacijas atitinkančios aplinkosauginės priemonės;
 • už įgyvendintą projektą vykdytojams lėšos pervedamos tik pateikus finansinę ir veiklų ataskaitas;
 • aplinkosauginėms veikloms vykdyti skatinama rasti bent 2-3 partnerius; vienos įstaigos bendruomenės renginiai nėra prioritetinė aplinkosauginio švietimo projektų kryptis;
 • būtina paraiškoje nurodyti konkrečius aplinkosauginių veiklų rodiklius (veiklų skaičius (vnt.), trukmė (val.), dalyvių skaičius, leidinio puslapiai, tiražas ir pan.), teikiamą naudą;
 • svarbu priemonių išliekamoji vertė; kiekvienas renginys (pamoka, žygis ir kt.) ar žaliosios edukacinės erdvės kūrimas turi būti organizuojami parengiant metodinę, mokymo, informacinę medžiagą ir numatant konkrečias veiklas; metodikos, leidiniai turi būti prieinami visuomenei (elektroninėje erdvėje ar pan.);
 • skatinamas visuomenės informavimas apie vykdomas veiklas; visa projektų vykdymo medžiaga skelbiama internete;
 • visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklas kuruoja Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris, todėl atsakingi poskyrio specialistai, projektų tikrinimo komisijos nariai turi būti nuolat informuojami apie veiklų vykdymą, bendradarbiaujama vykdant projektus, kas mėnesį projektų kuratorei pateikiamas tikslus veiklų vykdymo tvarkaraštis, nurodant renginių datas, vietas, atsakingus asmenis; projektų tikrinimo komisijos nariai dalyvauja renginiuose.

Aplinkosauginis švietimas – tai procesas, kurio metu formuojamos asmens aplinkosaugos nuostatos, žinių ir įgūdžių visuma, skatinamas palankus aplinkai gyvenimo būdas, tobulinama gamtamokslinė kompetencija. Vykdant projektus padedama visuomenei suprasti aplinkos kompleksiškumą, jos sandarą ir funkcionavimą, skatinamas sąmoningumas aplinkos apsaugos srityje, mokantis ne tik apie gamtą, bet ir gamtoje bei iš gamtos. Ekologinis sąmoningumas – gebėjimas suprasti, kritiškai įvertinti kaip antropogeniniai veiksniai daro įtaką aplinkai, gyvajai gamtai ir kokios to pasekmės, motyvacijos turėjimas vykdyti aplinkai draugiškas veiklas.

2022 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų prioritetinės temos.

 1. Žaliųjų edukacinių aplinkų – ekologinio ir aplinkosauginio švietimo erdvių kūrimas ir naudojimas. Žaliojo Vilniaus pažinimas ir puoselėjimas. Žaliosios edukacinės erdvės mokyklų aplinkoje. Medžių ir krūmų pažinimas, sodinimas, priežiūra. Ekologinė daržininkystė mieste. Mokymai, tyrimai, konkursai, parodos. Metodinės medžiagos (filmukai, tyrimo metodikos ir kt.) rengimas, sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi.
 2. Žydinčios edukacinės pievos mieste. Rasakilà (Alchemilla) – 2022 metų žaliojo Vilniaus simbolis. 2022 metų organizmų TOP dešimtuko paieška Vilniaus mieste. Konkursai, parodos, seminarai, talkos.
 3. Miesto aplinkos biologinė įvairovė ir jos apsauga. Metodinės medžiagos rengimas ir sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi. Konkursai, parodos, seminarai, akcijos ir kt. Geri darbai gamtai (talkos gerinant aplinkos būklę, augalų sodinimas bei priežiūra ir pan.).
 4. Vilniaus miesto kraštovaizdžio pažinimas, tyrimai ir apsauga. Pažintinių takų gamtoje kūrimas, leidinių rengimas ir leidyba. Konkursai, seminarai, mokymai, konferencijos, talkos, leidiniai ir kt. Fotografijų konkursai-parodos „Vilniaus miesto kraštovaizdžio spalvos įvairiais metų laikais“, „Vilniaus kraštovaizdžio vizualinis raiškumas ir estetinis potencialas“, „Atradimai tyrinėjant Vilniaus miesto kraštovaizdį“, „Mano Vilnius žalias“ ir pan.
 5. Vilniaus miesto atmosferos kokybė ir apsauga. Oro tarša ir jos poveikis gamtai, žmogaus sveikatai. Pamokos, seminarai, konferencijos.
 6. Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimas. Klimato savaitės renginiai. Nieko nepirkimo diena. Gamtos šventės. Metodinės medžiagos rengimas ir sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi.

Veikla vykdoma vadovaujantis Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais, patvirtintais Administracijos direktoriaus 2021 metų vasario 25 dienos įsakymu Nr. 30-344/21. Nuostatai paskelbti internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/patvirtinti-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektu-remimo-nuostatai-2/ .

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais teisės aktais.

Finansuojamos tik šios visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos priemonės:

 • visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);
 • visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
 • aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
 • aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;
 • knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;
 • filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;
 • tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);
 • išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas skelbiamas internete (vilnius.lt) skiltyje Aplinkosauginio švietimo rėmimo programa. Paraiškų teikėjams bus organizuojami informaciniai seminarai.

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, gamtos mokslų daktarė, doc. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt .

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris