Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursas įvyko

,,Mylėti reikia mokytis ir mokyti. Mylėti žolę, žvėrį, debesį. Kaip vaikas pamils žmogų jei jis niekada nemylėjo pienės ar žiogo. Kaip vaikas pamils gyvenimą, jei jis niekada nemylėjo žemės ir debesėlio,,  J. Degutytė

Liepos mėnesį ir rugpjūčio pradžioje intensyviai dirbo Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atrankos komisija, sudaryta 2020-06-17 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1389/20. Paraiškos buvo nagrinėjamos, vertinamos, teikiamos pastabos, vyko susitikimai, konsultacijos nuotoliniu būdu su paraiškų teikėjais. Sudarytos dvi programos: Ekologinio švietimo ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo. Toliau programos bus svarstomos Aplinkos ir energetikos komitete, tvirtinamos Administracijos direktoriaus. Tada vyks sutarčių pasirašymas ir prasidės veiklų vykdymas.

Buvo organizuotas informacinis seminaras Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programos vykdytojams. Seminare informaciją pateikė, dalyvius konsultavo Aplinkos ir energetikos komiteto narė, Atrankos komisijos pirmininkė Goda Krukauskienė ir Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė dr. Ona Motiejūnaitė. Seminare akcentuoti svarbiausi programų sudarymo ir vykdymo aspektai: paraiškos teikėjas projektui įgyvendinti turi turėti savo lėšų; už projekto įgyvendinimą apmokama įvykdžius veiklas ir pateikus sąskaitas faktūras, projekto įgyvendinimo ataskaitas; būtina turėti aiškų tikslą, numatyti konkretų pamatuojamą rezultatą, paraiškos rengėjas nurodo konkrečias veiklas: ką, kada, kur vykdys; svarbu, kad efektyviai veikloms būtų naudojamos lėšos (mažinant ar atsisakant išlaidų transportui, popieriui, plastikiniams puodeliams ir kt.); renginiai organizuojami ir leidiniai leidžiami ne tik savo įstaigai, būtinai dalis leidinių ir kitų priemonių perduodama organizatoriams; atkreipti dėmesį į veiklų rodiklius, kurie turi būti aiškūs, konkretūs. Veiklos organizuojamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-598  patvirtintais nuostatais. Finansuojamos tik priemonės, atitinkančios Aplinkos ministerijos rekomendacijas (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/finansines-programos/savivaldybiu-aplinkos-apsaugos-remimo-specialioji-programa-saarsp).

Būtinos renginių refleksijos. Po renginio prašoma pateikti medžiagą Aplinkos apsaugos poskyriui (renginio aprašas, refleksijos, nuotraukos). Nuotraukos pateikiamos JPG formatu. Apie vykdomą veiklą informacija talpinama organizacijos tinklapyje, skelbiama spaudoje ir pan., nuorodos siunčiamos Aplinkos apsaugos poskyriui.

Veiklos baigiamos iki gruodžio 1 dienos. Tikslus veiklų tvarkaraštis, jo datų derinimas, renginių aprašų rengimas. Finansinė ataskaita. Sąskaitų faktūrų išrašymas ir sudėjimas pagal sąmatos eilutes. Sutarčių sudarymas su lektoriais, edukacinių programų organizatoriais (sutartis, darbų priėmimo-perdavimo aktas), sutartyje būtina nurodyti kokia veikla atliekama, valandas ir jų įkainį)  Veiklų aprašas. Kiekvieno renginio aprašas su refleksijomis, uždavinių įgyvendinimu, nuotraukomis (JPG). Ataskaita finansinė ir veiklų teikiama popierinė (5-7 priedai). Veiklų aprašas teikiamas įrašytas atmintuke.

Primenama, kad  viešinant renginius, leidinius reikia nurodyti: Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Ekologinio švietimo programos ar Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programos projektas „Projekto pavadinimas“ , naudoti emblemą. 

Informacija apie renginius bus skelbiama interneto svetainėje vilnius.lt; aplinka.vilnius.lt (aprašymas, įspūdžiai, refleksijos, nuotraukos ir kt.):

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/aplinkosauga/

https://aplinka.vilnius.lt/

Mielai konsultuosime, pagal kompetenciją pagelbėsime jums vykdant projekto veiklas ir jose dalyvausime. Projekto Tikrinimo komisijos nariai lankysis renginiuose. Kiekvieno mėnesio renginiai bus skelbiami internete, todėl prašoma laiku pateikti informaciją apie juos. Visais projekto vykdymo klausimais kreipkitės į projektų kuratorę ekologę Oną Motiejūnaitę: telefonai 211 2461; 861863048;    el. paštu: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt.

Bendradarbiaukime!

Tai, kas silpniesiems atrodo kliūtis, stipriesiems yra akmenys pasilypėti. (Thomas Carlyle)

Aplinkos apsaugos poskyris