Vyksta Vilniaus miesto mokyklų 2022 metų edukacinių erdvių konkursas

2022 metų balandžio mėnesį Vilniaus miesto mokyklos kviečiamos dalyvauti Mokyklų edukacinių erdvių konkurso Savivaldybių etape, kuriame inovatyviausiai edukacines erdves naudojančios mokyklos bus pakviestos dalyvauti Nacionaliniame konkurso etape. Informacija apie konkursą internete: https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/.

Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). Konkursas skirtas geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų mokyklas), neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (toliau kartu vadinama – Mokyklos) išrinkti ir paskatinti. Konkurso savivaldybių etapas vyksta iki 2022 m. gegužės 13 d.

Konkursui vykdyti ir geriausiai edukacines erdves kuriančioms mokykloms išrinkti sudaryta savivaldybių mokyklų edukacinių erdvių vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų kovo 21 dienos įsakymu Nr. 30-683/22. Komisijos nariai: Goda Krukauskienė ir Rita Balčiūnienė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narės, Aušra Birietienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; Šarūnas Gerulaitis – Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius; dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė (konkurso koordinatorė).

Komisija turi išrinkti geriausiai edukacines erdves kuriančias ir ugdymo(si) procese naudojančias Mokyklas ir pateikti jų sąrašą Konkurso Nacionalinio etapo organizatoriams. Nacionaliniame Konkurso etape gali dalyvauti ne daugiau 10 Vilniaus miesto mokyklų.  Komisija veikia pagal Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymu „Dėl mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso nuostatų patvirtinimo“ Nr. R1-5 patvirtintus Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso nuostatus ir Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų edukacinių erdvių konkurso komisijos darbo reglamentą.

Vilniaus miesto Mokyklos, norinčios dalyvauti konkurse, iki 2022 metų balandžio 10 dienos užpildo konkurso dalyvio anketą ir ją pateikia konkurso koordinatoriui elektroniniu paštu ekokonkursai@gmail.com.

Anketa Mokyklų erdvės_dalyvio anketa_2022

Vertinimo vadovas Mokyklų erdvės_vertinimo vadovas_2022

Sudarytoji komisija, vadovaudamasi Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. R1-5 „Dėl Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso nuostatų patvirtinimo“, iki 2022 m. gegužės 13 d. išrenka geriausiai edukacines erdves kuriančias ir jas ugdymo (-si) procese pritaikančias mokyklas, pateikia konkurso organizatoriams Vilniaus miesto savivaldybės etapo konkursą laimėjusių mokyklų sąrašą ir jų dalyvių anketas. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę gauti apie Konkurse dalyvaujančias Mokyklas papildomus duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus Mokyklų anketoms įvertinti. Komisija turi teisę vertinti Mokyklų edukacines erdves vietoje, atsižvelgdama į rekomenduojamas vertinimo sritis.

Linkime sėkmės ir prasmingo bendradarbiavimo kūrybingai naudojant edukacines erdves.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris