Žalioji muzikos stotelė ir instrumentai iš gamtinės medžiagos

Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“ bendruomenė 2020 metais įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Medžių pavėsyje“. Projekto vadovė Audronė Boikovienė, koordinatorė – Fausta Gutauskienė. Aktyviai ir kūrybingai į naujų edukacinių erdvių kūrimą ir naudojimą įsijungė visos pedagogės, kartu darbavosi vaikai ir tėveliai.

Žaliosios muzikos stotelės“  įkūrimas. Pagrindinį „Žaliosios muzikos stotelės“ muzikos instrumentą „Skambantys medžiai“ iš įvairių medžių medienos (12-kos medžių) pagamino meninio ugdymo pedagogė Eglė Povilaitienė. Kitus instrumentus rinko ir gamino visa darželio bendruomenė. Pirmieji instrumentų išbandymai prasidėjo jau lapkričio pradžioje, o pirmasis virtualus koncertas lapkričio mėn. 3 dieną.

„Žalioji muzikos stotelė“ įkurta tarp dviejų darželio kieme augančių ir visais metų laikais žaliuojančių eglių, todėl ir vadinasi „Žalioji“. Darželio vaikai kiekvieną dieną, išėję pasivaikščioti, turi galimybę užsukti į šią stotelė ir pagroti su iš gamtinės medžiagos pagamintais muzikos instrumentais, išgirsti kaip skamba skirtingų medžių mediena ir barška jų vaisiai, sėklos.

Patirtys. Muzikos instrumentai. Vilniaus l.-d. Jovarėlis. Žirniukų grupė

XX a. pirmame ket­vir­ty­je ber­žo to­šies tri­mi­tai tu­rė­jo ma­giš­kos ga­lios, nes ber­žas bu­vo lai­ko­mas šven­tu me­džiu, o tri­mi­tą naudo­jęs ker­džius – bur­ti­nin­ku. Vil­kus nuo ban­dos bu­vo ga­li­ma nu­gin­ti šer­mukšnio tri­mi­to gar­sais, o alks­nio tri­mi­tu – tik pri­sišauk­ti. Ma­giš­ką ga­lią tu­rė­jo ir ka­da­gio tri­mi­tas.

Kan­klėms ga­min­ti ge­riau­siai tin­ka gūdžioje girioje, aukš­tu­mo­je iš­au­gęs me­dis, o pats in­stru­men­tas sko­bia­mas iš jo vir­šū­nės. Dažniausiai kanklės gaminamos iš klevo ir uosio, retai iš ąžuolo, o viršutinė  plokštelė – iš eglės.

Šiau­rės Eu­ro­pos tau­tų švil­pu­kai, švil­py­nės su sky­lu­tė­mis, taip pat ir lie­tu­vių sku­du­čiai daromi iš  žil­vi­čio, kar­klo ir gluos­nio žie­vės, alksnio, juodalksnio.

Dėl minkštos medienos alksnis ir juodalksnis buvo naudojamas pučiamiesiems instrumentams gaminti.

Birbynės darytos iš šiaudo, plunksnos, nendrės, žievės, medžio, turėjo viengubą arba dvigubą liežuvėlį, su 3–6 skylutėmis.

Me­džių rū­šys, iš ku­rių daromi in­stru­men­tai, yra šios: kle­vas, uo­sis, eg­lė – 80 proc. in­stru­men­tų, guo­ba, juo­dalks­nis, ąžuo­las – 20 proc. vi­sų in­stru­men­tų. Kai kurie meistrai dar nau­do­ja ir obe­lį, sly­vą bei vyš­nią (R. Apanavičius. Me­džiai Šiau­rės Eu­ro­pos et­ni­nių mu­zi­kos in­stru­men­tų gaminimo ir nau­do­ji­mo pa­pro­čiuo­se. Ac­ta hu­ma­ni­ta­ri­ca uni­ver­si­ta­tis Sau­len­sis. T. 13 (2011). 66–80)

Džiugių ir skambių melodijų žaliojoje muzikinėje erdvėje!

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris