Atsakymas Antakalniečių bendruomenei dėl Sapiegų parko atkūrimo darbų

 

Gerb. Antakalniečių bendruomene,

Dėkojame už jūsų aktyvų įsitraukimą į Vilniaus miesto aplinkos gerinimą. Jūsų pasiūlymų dėka projektas tapo atviresniu, daugiau pritaikytu gyventojų poilsiui ir išskirtinio istorinio paveldo pažinimui, išsaugota daugiau senųjų parko medžių. Miesto ūkio tarnybos įvertino ir pasiūlė automobilių statymo organizavimo klausimus.

Atsakydami į jūsų naujai pareikštus pasiūlymus dėl paveldosaugos, želdynų tvarkymo bei projekto įgyvendinimo etapų, kurie įvardinti 2019 05 15 dienos rašte dėl Sapiegų rūmų parko projekto, norime pabrėžti, kad savivaldybės specialistai, projektuotojai ir projekto rengime dalyvavę ekspertai nuodugniai analizavo įvairius tolimesnio parko tvarkymo scenarijus, vertindami visas galimybes – pradedant paprasčiausiu rutininiu parko infrastruktūros sutvarkymu ir baigiant pilnavertišku atkūrimu, interpretuojant istorijos eigoje prarastas barokinio parko formas.

Pasirinktas Sapiegų parko tvarkymo kelias atkuria ir išryškina istorijos eigoje prarastą šio svarbaus Vilniaus priemiesčio erdvinę struktūrą, pabrėždamas funkcinius ir vizualinius ryšius tarp miestui ir visai valstybei svarbių baroko epochos paveldo objektų, remiantis projekto rengimo metu atliktų tyrimų metu rastais duomenimis ir įrodymais, formuoja atviras ir medžiais apželdintas parko erdves, atkuria parko želdinius ir gerbūvio elementus, parko ekosistemą praturtina įvairesnėmis augalų rūšimis. Kartu išsaugoma daugelis dabartiniame parke augančių vertingų želdinių, vengiama daugeliui barokinių parkų charakteringo uždarumo, sudaromos sąlygos įvairesniam parko erdvių naudojimui.

Visus šiuos klausimus analizavo, projektą vertino ir jam pritarė daugybė skirtingų institucijų, ekspertinių organizacijų bei komisijų. Tobulinant projektą, savivaldybė rėmėsi šių ir kitų ekspertinių organizacijų ir institucijų išvadomis:Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, vertinantis projektų atitikimą teisės aktuose nustatytiems paveldosaugos reikalavimams:

“Informuojame, kad paveldosaugos požiūriu Sapiegų rezidencijos, Antakalnio g., Vilniaus m., teritorijos tvarkymo darbų (remontas, restauravimas, konservavimas) projektui yra pritarta <…>.” (dokumentą prisegame prie šio rašto).

Lietuvos architektų rūmų Vilniaus regioninė architektūros taryba, LR Architektūros įstatyme nustatyta tvarka atliekanti architektūros kokybės vertintojo funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo srityse, įvertino šiuos Sapiegų parko atnaujinimo projekto aspektus: urbanistinį integralumą, atitiktį darnaus vystymosi principui, statybos ir kuriamos aplinkos kokybę ir ilgaamžiškumą, inovatyvumą, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, aplinkos pritaikymą visiems visuomenės nariams, vientisą architektūrinę idėją, funkcionalios pastato struktūros kūrimą, estetiką ir sprendinių racionalumą. Taryba pateikė išvadą:

„Pristatytai medžiagai, projektiniams sprendiniams tarybos nariai esminių pastabų neturi ir teigiamai vertina statytojo – Vilniaus m. savivaldybės, – siekį atkurti barokinį Sapiegų rezidencijos parką kaip valstybingumo įvaizdį. Taip pat Taryba nori atkreipti dėmesį, kad Projekto rengėjai ieško dialogo su vietos bendruomene ir ieško kompromisinių projekto sprendinių, todėl norėtųsi ir iš bendruomenės pusės konstruktyvaus bendradarbiavimo, o ne tik projekto neigimo.”

Taip pat Taryba pateikė šias rekomendacijas, kurios gali suteikti daugiau atsakymų į Antakalniečių bendruomenei kylančius klausimus:

Rekomenduojama rengiant ir pristatant „Sapiegų rezidencijos, Antakalnio g., Vilniaus m., teritorijos sutvarkymo projektą“ visų pirma akcentuoti šio ansamblio reikšmę Lietuvos valstybei ir ateities kartoms.

Reikėtų siekti galimybės rengti visų susijusių ansamblio objektų (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso) projektus kartu ir bendrai integruoti jų sprendinius tam, kad maksimaliai būtų eksponuojama barokinio ansamblio visuma – vientisas barokinių sprendinių dominavimas, organiškos jungtys su aplinkinėmis erdvėmis ir objektais. Galėtų būti peržiūrėtos ansamblio objektų vertingosios savybės tam, kad jos įgytų prioritetinę hierarchiją. Jeigu siekiama atkurti barokinį ansamblį, vėlesnių laikmečių objektų vertingosios savybės neturėtų tam tapti kliūtimi.

Ieškant kompromisinių sprendinių dėl dabartinių medžių išsaugojimo, nepamesti barokinės erdvinės idėjos vientisumo ir grynumo.

Kadangi bendruomenė būgštauja dėl galimo jos rekreacinių poreikių apribojimo atkuriamame barokiniame parke, rekomenduojama Ligoninės ir ją supančio parko teritoriją numatyti kaip įvairiafunkcinės rekreacijos zoną (dokumentą prisegame prie šio rašto).

Paveldosaugos politiką Lietuvoje formuojanti Valstybinė kultūros paveldo komisija:

“Valstybinė kultūros paveldo komisija, pritardama projektiniams pasiūlymams, akcentavo būtinybę parengti barokinio sodo sutvarkymo ilgalaikę strategiją bei svarstyti galimybę atkurti Sapiegų rezidencijos parko planinę vizualinę ašį su Viešpaties Jėzaus trinitorių bažnyčios kompleksu” (visas dokumentas: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=871&p_k=1&p_t=203153).

Taip pat siunčiame ir atliktą dendrologinių bei kraštovaizdžio sprendinių formavimo ekspertizės aktą (dokumentą prisegame prie šio rašto).

Visos šios institucijos susipažino su Sapiegų parko projekto atnaujinimo planais bei atliktais istoriniais, dendrologiniais, archeologiniais ir kitais istoriniam parkui būtinais tyrimais, ir pritarė tam, kad Sapiegų parkas būtų atnaujinamas. Primename, kad su visais tyrimais galite susipažinti nuorodoje https://vilnius.lt/lt/projektai/ pasirinkę temą “Sapiegų parkas”.

Suprasdami jūsų nuogąstavimus, kad bus tvarkoma tik maža parko dalis, dar kartą norime informuoti, kad visas Sapiegų ansamblis, įskaitant ir Sapiegų parką, tvarkomas palaipsniui.

Svarbu suprasti, kad Sapiegų rūmų, parko ir vienuolyno ansamblio atkūrimas vyksta etapais, pagal finansines galimybe – Vilniaus miesto savivaldybė investuoja į parko atkūrimą, Kultūros ministerija planuoja rūmų tvarkymą ir Kultūros pažinimo centro sukūrimą, o Bažnyčia tvarko vienuolyno ir bažnyčios teritoriją. Daug dėmesio aplinkos tvarkymui skiria seniūnija, kuri įrengė vaikų žaidimo aikšteles, „Vilnius Tech Park” bei nuoširdžiai dirbančios Miesto laboratorijos, miesto daržo bendruomenės.

Neabejojame, kad Savivaldybės pradėti parko atnaujinimo darbai paspartins ir aplinkinių teritorijų tvarkymą, tokiu būdu atkuriant vieningą Sapiegų rūmų ansamblį. Vilniaus miesto savivaldybė bendradarbiaus su Šiuolaikinio meno centru, kuriam patikėtas Sapiegų rūmų sutvarkymas, ir informuos bendruomenę apie ten vykstančius procesus.

Todėl, remdamiesi atliktomis ekspertizėmis, valstybinių institucijų išvadomis ir rekomendacijomis, nebematome galimybės koreguoti atnaujinto parko projekto taip, kad nebūtų pakenkta šios svarbaus valstybės objekto atkūrimui. Artimiausiu metu planuojame tęsti parko atnaujinimo darbus.

Esame dėkingi už Antakalniečių bendruomenės aktyvumą, teisingas pastabas, rodomą dėmesį projektui. Neabejojame, kad atnaujintas parkas dar daugiau garsins Lietuvos, Vilniaus ir Antakalnio istoriją, taps nauju traukos centru visiems Antakalnio gyventojams.

PRIDEDAMA:

  1. Sapiegų-parko-Paveldosaugos-specialiosios-ekspertizės-aktas
  2. Krašrovaizdžio ekspertizes aktas
  3. RAT_2019-04-24_išvados_Sapiegos

 

Administracijos direktorius                                                                                   Povilas Poderskis

Vyriausiasis architektas                                                                                          Mindaugas Pakalnis