Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo COVID-19 sąlygomis

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų vykdytojai karantino metu susiduria su dideliais iššūkiais tęsti pradėtas veiklas kitais saugiais būdais, projektų vadovams kyla daug klausimų, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju.

Pateikiame šios programos organizatoriaus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymus į svarbiausius klausimus (DUK).

Bendruomenių priemonės_DUK2020 (atsisiųsti)


Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO COVID-19 SĄLYGOMIS

Šalyje paskelbus karantiną, iš savivaldybių administracijų ir bendruomeninių organizacijų ar jas vienijančių asociacijų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dažnai sulaukia klausimų dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vykdymo šiuo laikotarpiu.

Pateikiame atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus.


1. Dėl projektų sąmatų keitimo

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86 (toliau – Aprašas), 48.12 punktu, savivaldybių administracijos turi teisę tikslinti priemonės išlaidų sąmatas tarp būsimų ketvirčių ir jų straipsnių.

Atkreipiame dėmesį, kad sąmatos gali būti tikslinamos tarp būsimų ketvirčių. Tai reiškia, kad IV ketvirčio sąmatų paskutinė tikslinimo data buvo rugsėjo 28 d.

Siekiant projektų vykdytojams užtikrinti didesnį aiškumą dėl sąmatų tikslinimo tvarkos, rekomenduojame savivaldybėms tvirtinant 2021 m. priemonės aprašus, šiuose aprašuose numatyti aiškią išlaidų sąmatų tikslinimo tvarką tarp savivaldybės administracijos ir projekto vykdytojo.

Vadovaujantis Aprašu, nepanaudotas priemonei įgyvendinti skirtas lėšas projektų vykdytojai turi grąžinti į savivaldybės sąskaitą su paaiškinimu dėl veiklų neįvykdymo priežasčių.


2. Dėl veiklų perkėlimo į kitus metus

Vadovaujantis valstybės biudžeto lėšų naudojimą ir atsiskaitymą už šias lėšas reglamentuojančiais teisės aktais, veiklų įgyvendinimo perkelti į kitus metus negalima 1.. Taipogi, atsiskaičius už paslaugas avansu, o veiklas perkeliant į kitus metus, nėra galimybės pasirašyti priėmimo – perdavimo aktų, kurie yra būtini atsiskaitant už projekto įvykdymą. Taip pat tokiu atveju netenkama garantijų, kad paslauga bus suteikta, nors mokesčių mokėtojų pinigai jau bus sumokėti.

Savo ruožtu, raginame projektų vykdytojus, jei tik yra galimybių ir resursų, organizuoti veiklas nuotoliniu būdu.


3. Dėl sumokėtų avansų, įsigytų priemonių ir veiklų, kurių nebegalima vykdyti

Projektų vykdytojai, sumokėję avansus už patalpų nuomą ar kitas paslaugas ir atsiradus aplinkybėms, kai renginiai negali būti vykdomi ar paslaugos suteikiamos (pvz. stovyklos) dėl paskelbto karantino, avansus susigrąžina sutartyse su paslaugų teikėjais numatytomis sąlygomis.

Tuo atveju, kai veiklų negalima įvykdyti dėl paskelbto karantino ir jeigu įsigyta priemonių veikloms, kurių nespėta įgyvendinti dėl paskelbto karantino, savivaldybių administracijos gali nuspręsti padaryti išimtį ir leisti projektų vykdytojams keisti veiklas.

Vadovaujantis Aprašu, projekto vykdytojai lėšas gali naudoti tik sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad karantinas apriboja projektų vykdytojų galimybes įgyvendinti konkrečias suplanuotas veiklas ir vadovaujantis protingumo principu, savivaldybių administracijos, leisdamos projektų vykdytojams keisti veiklas, užtikrina šias sąlygas:

– Išnagrinėja kiekvieną atvejį atskirai ir įsitikina, kad projektų vykdytojas suplanuotų veiklų tikrai negali įgyvendinti dėl esamų apribojimų, įvertinant karantino paskelbimo datą kiekvienoje savivaldybėje;

– Užtikrina, kad projektų vykdytojas įsipareigoja naują veiklą įvykdyti;

– Užtikrina, kad naujos veiklos atitinka išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintas prioritetines finansuotinas veiklas, atitinka socialinius bendruomenės narių poreikius ir interesus, ir projekto vykdytojo projekto tikslus.


1 2020 m. lapkričio 3 d. nutarime Nr. KT187-N15/2020 „Taigi šiai konstitucinės justicijos bylai aktualiu aspektu pažymėtina, kad pagal Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio (2015 m. gruodžio 8 d. redakcija) 2 dalyje, 32 straipsnio 1 dalyje (2015 m. gruodžio 8 d. redakcija) nustatytą teisinį reguliavimą biudžetiniams metams pasibaigus nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas, skirtas programoms finansuoti, privaloma grąžinti į valstybės biudžetą.“

 

Dėkojame už bendradarbiavimą.