Informacija apie 2023 m. seniūnaičių rinkimus

 

Rinkimai vyks rugsėjo 4 d. – spalio 13 d.

Registruojami kandidatai Vyksta balsavimas
2023 09 04 – 2023 09 15
2023 09 22 – 2023 10 13

 

Kiekvienas esame savo miesto ambasadorius. Pirmiausiai pamatome savo gatvės ir rajono, kuriame gyvename, problemas ir turime pasiūlymų jų sprendimams. Tapk seniūnaičiu, atstovauk savo bendruomenei ir prisidėk prie Vilniaus kūrimo!


Elektroniniu būdu:  https://paslaugos.vilnius.lt/service/283.

Arba nuo 2023-09-04 atvykti į tam tikrą seniūniją  jos darbo metu (būtina pateikti asmens dokumentą).

Registruojantis kandidatu į seniūnaičius, pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas
 • kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaracija
 • kandidato veiklos programa bei visuomeninės veiklos aprašymas
 • kandidato nuotrauka

2023 m. rugsėjo 22 d. – spalio 13 d. (įskaitytinai) vyks gyventojų balsavimas el. būdu ir raštu už kandidatus, kurie užsiregistravo dalyvauti rinkimuose iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai).

Elektroninio ryšio priemonėmis savo valią gyventojai gali išreikšti seniūnaičių rinkimams skirtoje interneto svetainėje: https://ebalsavimas.vilnius.lt, patvirtindami savo tapatybę elektroninėmis identifikavimo priemonėmis. El. ryšio priemonėmis balsuoti gali gyventojai, deklaravę (pakeitę) savo gyvenamąją vietą atitinkamoje seniūnaitijoje ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 31 d.

Seniūnaičių rinkimas raštu vyksta apklausiant seniūnaitijos gyventojus. Balsavimas vyksta seniūnijos patalpose ar kitose tam numatytose vietose. Gyventojui atvykus balsuoti, rinkimų komisijos narys patikrina asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Nenustačius reikalavimų pažeidimų, balsuojant raštu, balsuojantis gyventojas apklausos anketoje pats įrašo savo vardą, pavardę, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir pasirašo, palaikydamas konkretų kandidatą į seniūnaičius.

Jeigu rinkimuose dalyvaus mažiau nei 5 procentai seniūnaitijos rinkėjų, vyks pakartotiniai rinkimai. Pakartotinių rinkimų data 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 20 d.

Pakartotiniuose rinkimuose galės dalyvauti tik pirmajame ture (rugsėjo 4–15 d. ) užsiregistravę ir rugsėjo 22 d. – spalio 13 d. dalyvavę rinkimuose kandidatai. Naujiems kandidatams registruotis nebus galimybės.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas apibrėžia, kad seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teises ir pareigas. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. skiriama 30 eurų mėnesio išmoka, už kurią atsiskaitoma kartą per ketvirtį.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

 1. turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 2. dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 3. dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 4. dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 5. dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 6. kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

Seniūnaitis skatina gyventojus:

 1. prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
 2. rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);
 3. organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
 4. organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
 5. puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Kandidatas į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra yra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

 • įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
 • yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
 • yra tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, vicemeras, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
 • yra teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Seniūnaitijos gyventojai, turintys teisę rinkti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, šio įstatymo ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius.

Seniūnaičių rinkimus organizuoja Savivaldybės mero 2023-08-04 potvarkiu Nr. 955-657/23 sudarytos 21 seniūnijos seniūnaičių rinkimų komisijos, jų veiklą koordinuoja ir galutinius rezultatus skelbia Savivaldybės mero 2023-07-27 potvarkiu Nr. 955-607/23 sudaryta koordinacinė darbo grupė.

Informacija dėl seniūnaičių rinkimų teikiama el. paštu bendruomenes@vilnius.lt, atsakingas darbuotojas Administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė, tel.  (8 5) 211 2324, e.paštas daiva.mikulskiene@vilnius.lt.

 • Savivaldybės mero potvarkis Nr. 955-607/23 „Dėl seniūnaičių rinkimų datos ir būdų paskelbimo bei seniūnaičių rinkimų koordinacinės darbo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento tvirtinimo“ (atsisiųsti)
 • Savivaldybės mero potvarkis Nr. 955-657/23 „Dėl seniūnaičių rinkimų komisijų sudarymo, jų darbo reglamento ir apklausos anketos formos tvirtinimo“ (atsisiųsti)
 • Savivaldybės mero potvarkis Nr. 955-953/23 „Dėl mero 2023-08-04 potvarkio Nr. 955-657/23 ,,Dėl seniūnaičių rinkimų komisijų sudarymo, jų darbo reglamento ir apklausos anketos formos tvirtinimo“ pakeitimo“ (atsisiųsti)

2019 m. spalio 8 d. Vilniaus mero potvarkiu Nr. 22-238/19 patvirtintos seniūnaitijų schemos.

Interaktyviajame žemėlapyje seniūnaitijų ribas galima rasti pagal gyvenamosios vietos adresą ir namo numerį.