Kvietimas dalyvauti 2022 m. Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2021 m. lapkričio mėn. 29 d. (iki 2022 m. sausio 7 d., paskutinė paraiškų teikimo diena) skelbia Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Konkurso uždaviniai – finansuoti tikslinius nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus siekiant:

  • stiprinti vietos bendruomenių išskirtinumą ir tradicijų kūrimą;
  • skatinti bendruomeniškumo formų įvairovę;
  • didinti įvairių ir kokybiškų kultūros renginių prieinamumą vietos gyventojams;
  • į veiklas įtraukti įvairaus amžiaus ir statuso gyventojus (senjorus, jaunimą, vaikus, šeimas).


Prioritetinė kryptis
– projektai, telkiantys bendruomenes, prisidedant prie Žaliosios Vilniaus bangos kūrimo (https://zalias.vilnius.lt/).

Reikalavimai paraiškoms su sąmata

Pareiškėjas iki 2022 m. sausio 7 d. (paskutinė paraiškų teikimo diena) lietuvių kalba užpildo elektroninę projekto paraišką, joje nurodo tikslus, uždavinius, tikslines grupes ir kitą paraiškoje prašomą pateikti informaciją (pildoma el. paraiškos forma). Su paraiška pateikiama bendra projekto įgyvendinimo sąmata. Didžiausia suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 3000 (trys tūkstančiai) Eur.

Papildomi dokumentai:

  • pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties) kopija, kur turi būti nurodytos vykdomos veiklos, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
  • nustatytos formos jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), kopija.


Paraiškų teikimo tvarka

Dokumentai pateikiami per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą https://paslaugos.vilnius.lt/?m=4&itemID=276 (paraiškai užpildyti būtinas autentifikavimas).


Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjai – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių nuostatuose numatytos kultūrinės, gyventojų užimtumo, laisvalaikio, gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir iniciatyvos.


Konkurso administratorius

Administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė, daiva.mikulskiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2324.


Dokumentai atsisiųsti:

Konkurso nuostatai

Bendra projekto įgyvendinimo sąmatos forma
Vertinimo kriterijų forma
Sutarties forma
Prašymo tikslinti sąmatą forma
Veiklos ataskaitos forma
Lėšų panaudojimo dokumentų sąrašas
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties forma