Kvietimas dalyvauti 2024 m. Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2024 m. vasario mėn. 7 d. iki 2024 m. kovo 7 d. imtinai skelbia Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Konkurso uždaviniai – finansuoti tikslinius nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus siekiant įgyvendinti šias kryptis:

  • stiprinti vietos bendruomenių išskirtinumą ir tradicijų kūrimą;
  • telkti bendruomenę, skatinti jos atvirumą ir veiklų įvairovę;
  • skatinti iniciatyvas, mažinančias ar iš viso neutralizuojančias gyventojų poveikį klimatui arba didinančias atsparumą klimato kaitos keliamoms grėsmėms.
  • Prioritetinė kryptis– projektai, įtraukiantys gyventojus į kultūrinę edukacinę veiklą ir orientuoti į tvarumo sprendimus, įgyvendinant žaliojo virsmo srities pokyčius.

Galimos prioritetinės krypties veiklos:

  • veiklos ir edukacijos, susijusios su biologinės įvairovės puoselėjimu (miesto bitininkystė, tvarios pievos, vabzdžių, gyvūnų ir paukščių buveinių išsaugojimas);
  • „Žydinti ir žaliuojanti sostinė“ (apželdinimo projektai, žaliųjų zonų kūrimas ir išsaugojimas ar pritaikymas rekreacijai, sodinimo talkos);
  • veiklos ir edukacijos, susijusios su bendruomeniniais miesto daržais, maisto atliekų panaudojimu kompostui;
  • veiklos ir edukacijos, skatinančios vartojimo mažinimą (daiktų, įrankių dalinimosi idėjos, daiktų prikėlimas antram gyvenimui, gyventojų daiktų mainytuvės ir turgeliai ar pan.);
  • veiklos ir edukacijos, susijusios su energijos išteklių taupymo ar žaliosios energetikos naudojimo skatinimu;
  • maisto tausojimo iniciatyvos, su tuo susijusios edukacinės veiklos.

Konkurso pareiškėjai – Savivaldybės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių nuostatuose numatytos kultūros, sporto, socialinių reikalų, aplinkosaugos ir (ar) jaunimo politikos veiklos sritys (gyventojų užimtumo, laisvalaikio, gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir (arba) iniciatyvos).

 

Reikalavimai paraiškoms

Paraiška teikiama tik elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą https://paslaugos.vilnius.lt/

Didžiausia suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 5000 (penki tūkstančiai) Eur.

Projekto paraiška turi būti pateikta iki Konkurso skelbime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos pabaigos.

Vienas Pareiškėjas (nepriklausomai, ar paraišką teikia savarankiškai, ar pasirašęs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.


Daugiau informacijos ir dokumentai atsisiųsti:

https://paslaugos.vilnius.lt/service/290