Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2019 metų įgyvendinimo projektų atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2019 m. liepos mėn. 1 d. (iki liepos 15 d., paskutinė paraiškų teikimo diena) skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.

Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka, yra Vilniaus miesto seniūnijos: Antakalnio, Fabijoniškių, Grigiškių, Justiniškių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės, Rasų, Senamiesčio, Šeškinės, Šnipiškių, Verkių, Vilkpėdė, Viršuliškių, Žirmūnų ir Žvėryno.

Galimi paraiškų teikėjai – Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Grigiškių, Justiniškių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės, Rasų, Senamiesčio, Šeškinės, Šnipiškių, Verkių, Vilkpėdė, Viršuliškių, Žirmūnų ir Žvėryno seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas,
  2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas,
  3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos šios Vilniaus miesto seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimais patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius. (Sąrašas)

Vilniaus miesto seniūnijoms skirtos lėšos (Įsakymas, Įsakymo priedas)

Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtų lėšų.

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Teikiant projekto paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kurioje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2019 m. aprašu, teikiamos tik pagal patvirtintą formą su privalomais priedais (pridedamas Aprašas, Paraiškos forma, Paraiškos sąmata, Vertinimo anketa).

Pareiškėjas kartu su paraiška (ir sąmata) pateikia šių dokumentų kopijas:

  1. Pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
  2. Pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaita;
  3. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Deklaracija);
  4. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (vadovo įgaliojimas);
  5. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažyma apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytas pasižadėjimas atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti projekto veiklose faktiškai dalyvavusių savanorių skaičių ir įgyvendintas veiklas;
  7. Kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškų teikimo būdas ir terminas – paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nuo 2019 m. liepos mėn. 1 d. iki liepos mėn. 15 d. (paskutinė paraiškų pateikimo diena).

E. paraiškos įkėlimo paslaugą rasite čia.

Informaciją teikia:

Dėl konkurso sąlygų – Administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė, tel. (8 5) 211 2324. e. paštu daiva.mikulskiene@vilnius.lt,

Dėl el. paraiškos pateikimo – Administracijos specialistė Edita Juodytė, tel. (8 5) 211 2151, e. paštu edita.juodyte@vilnius.lt

Dėl sąmatos ir išlaidų – Finansų departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriaus Asignavimų valdytojų poskyrio finansininkė Laima Grigoravičienė tel. (8 5) 211 2777 e. paštu laima.grigoraviciene@vilnius.lt

 

Daugiau:https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/bendruomenine-veikla/priemone-2-3-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese