Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2021 metų projektų atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2021 m. birželio mėn. 17 d. iki liepos 7 d., (paskutinė paraiškų teikimo diena) skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, yra Vilniaus miesto seniūnijos: Antakalnio, Fabijoniškių, Grigiškių, Justiniškių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės, Rasų, Senamiesčio, Šeškinės, Šnipiškių, Verkių, Vilkpėdė, Viršuliškių, Žirmūnų ir Žvėryno.

Galimi paraiškų teikėjai – Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio, Fabijoniškių, Grigiškių, Justiniškių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės, Rasų, Senamiesčio, Šeškinės, Šnipiškių, Verkių, Vilkpėdė, Viršuliškių, Žirmūnų ir Žvėryno seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  2. jei seniūnijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba seniūnijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme;

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti 80 proc. seniūnijai skirtų lėšų:  dokumentas atsisiųsti.

Mažiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali būti mažesnė nei 1500 eurų.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai, nurodyti Savivaldybės tvarkos aprašo 11 p.

Paraiškų rengimas.  Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2021 m. tvarkos aprašu, teikiamos elektroniniu būdu per interneto svetainę vilnius.lt.


Aktualios formos atsisųsti:

Savivaldybės tvarkos aprašas 2021

Paraiškos priedas sąmata 2021

1 priedas Paraiška 2021

2 priedas Vertinimo anketa 2021

3 priedas Sutartis 2021

4 priedas Konfidencialumas 2021

5 priedas Pareiškėjo deklaracija 2021

6 priedas Nešališkumo deklaracija 2021

7 priedas Konfidencialumas stebėtojui 2021


 
Pareiškėjas kartu su paraiška ir sąmata pateikia šių dokumentų kopijas:

  1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
  2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (5 priedo formą);
  3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos 1 priedo 2.4 papunktyje;
  5. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
  6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;
  7. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis), jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo  įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos.


Paraiškų teikimo būdas ir terminas
– paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nuo 2021 m. birželio mėn. 17 d. iki liepos 7 d. (paskutinė paraiškų pateikimo diena).


E. paraiškos įkėlimo paslaugą rasite čia:

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-nevyriausybiniu-organizaciju-ir-bendruomenines-veiklos-stiprinimo-projektu-atrankos-konkursui


Informaciją teikia: 

Dėl konkurso sąlygų – Administracijos vyresnioji specialistė Neringa Simson, mob. tel. 8 601 72 943, el. p. [email protected],

Dėl sąmatos ir išlaidų – Apskaitos skyriaus Administracinės apskaitos poskyrio finansininkė Laima Grigoravičienė tel. (8 5) 211 2777, el. p. [email protected].


Daugiau:

Seniūnijoms skirtos lėšos https://aktai.vilnius.lt/document/30356918

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-07 įsakymu Nr. 30-1529/21 patvirtintas Savivaldybės tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8f981ef0c7c811eb91e294a1358e77e9?jfwid=bkaxmu9s 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/bendruomenine-veikla