Kvietimas Fabijoniškių, Naujamiesčio, Šeškinės ir Vilkpėdės seniūnijų bendruomeninėms nevyriausybinėms organizacijoms ir religinėms bendruomenėms

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2020 m. spalio mėn. 23 d. iki lapkričio 6 d., (paskutinė paraiškų teikimo diena) skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą Fabijoniškių, Naujamiesčio, Šeškinės ir Vilkpėdės seniūnijose.


Konkurso tikslas
− skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius gyventojų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.


Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą
– Fabijoniškių, Naujamiesčio, Šeškinės ir Vilkpėdės seniūnijos.


Galimi paraiškų teikėjai
– Vilniaus miesto savivaldybės Fabijoniškių, Naujamiesčio, Šeškinės ir Vilkpėdės seniūnijų teritorijose veiklą vykdančios:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas,
  2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas,
  3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.


Tinkamomis finansuoti veiklos
laikomos šios Vilniaus miesto seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimais patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius.
Prioritetinių veiklų sąrašas


Seniūnijoms skirtos lėšos:

Fabijoniškių seniūnijai – 4800,00 eurų,
Naujamiesčio seniūnijai – 4000,00 eurų,
Šeškinės seniūnijai – 3800,00 eurų,
Vilkpėdės seniūnijai – 13700,00 eurų.


Didžiausia vienam projektui
skirta suma negali viršyti visos seniūnijai skirtos sumos.


Projekto paraiška
 turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių socialinių poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Teikiant projekto paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kurioje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas.


Paraiškų rengimas.
Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2020 m. aprašu, teikiamos tik pagal patvirtintą formą su privalomais priedais (pridedamas Aprašas, Paraiškos forma, Paraiškos sąmata, Vertinimo anketa, kitos aktualios formos atsisiųsti: 3_Sutartis, 4_Konfidencialumo ISS, 5_Pareiškėjo deklaracija, 6_Nešališkumo ISS, 7_Konfidencialumo stebėt).


Pareiškėjas kartu su paraiška ir sąmata pateikia šių dokumentų kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos Pareiškėjo deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
 6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.


Paraiškų teikimo būdas ir terminas
 – paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nuo 2020 m. spalio mėn. 23 d. iki lapkričio 6 d. (paskutinė paraiškų pateikimo diena).

E. paraiškos įkėlimo paslaugą rasite čia.


Informaciją teikia:

Dėl konkurso sąlygų – Administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė, tel. (8 5) 211 2324. e. paštu daiva.mikulskiene@vilnius.lt,

Dėl sąmatos ir išlaidų – Apskaitos skyriaus Administracinės apskaitos poskyrio finansininkė Laima Grigoravičienė tel. (8 5) 211 2777 e. paštu laima.grigoraviciene@vilnius.lt.


Daugiau:

http://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/bendruomenine-veikla/priemone-1-1-5-stiprinti-bendruomenine-veikla-savivaldybese