Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo Vilniaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Priemonės įgyvendinimą 2024–2025 m. organizuoja Savivaldybės administracijos Organizacijos vystymo grupė.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2024 m. –  412 551 Eur (iš jų – projektų finansavimui 404 300 Eur, Priemonės administravimui 8251 Eur).

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 eurų.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos[1], kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, turinčios Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. kovo 6 d. iki 2024 m. kovo 28 d. 23:59 val.

Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba pagal paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu;
 • pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei konkurso skelbime nurodytas paskutinis paraiškų pateikimo terminas;
 • pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

Konkursui teikiama:

Pareiškėjas kartu su paraiška ir bendra projekto įgyvendinimo sąmata turi pateikti:

– pareiškėjo steigimo dokumento kopiją;

– jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitą;

– jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją;

– jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – projekto partnerio (-ių) sutikimą (-us) dalyvauti projekte;

– kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.


Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą
https://paslaugos.vilnius.lt/service/292

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas). Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

 

PRIEMONĖS FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

PARAIŠKŲ TEIKIMAS.
Paraiškos teikiamos iki kvietime nustatyto termino. Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.

ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS.
Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, įvertinama, ar paraiškos atitinka nustatytus formaliuosius kriterijus, nurodytus Apraše. Paraiškos, kurios atitinka šiuos reikalavimus, perduodamos paraiškų Vertinimo komisijai.

PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBAS.
Paraiškos, kurios atitinka formaliuosius kriterijus, perduodamos vertinti Savivaldybės administracijos projektų atrankos ir vertinimo komisijai.

SPRENDIMAS FINANSUOTI.
Savivaldybės administracijos projektų atrankos ir vertinimo komisija, įvertinusi paraiškas, siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimą dėl atrinktų projektų, labiausiai atitinkančių viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo ir skirti valstybės biudžeto lėšų tiems projektams, kurie surinko daugiausia Vertinimo komisijos narių balų ir kuriems užtenka Savivaldybės Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.


FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS.
 Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.


INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. 

Informacija teikiama:

el. paštu bendruomenes@vilnius.lt

Neringa Simson, neringa.simson@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2596 (Priemonės įgyvendinimo klausimais)

Liucija Aleksandrovič, liucija.aleksandrovic@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2370 (projekto įgyvendinimo sąmatos, finansavimo išlaidų tinkamumo klausimais)

 

DOKUMENTAI:

Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas
https://aktai.vilnius.lt/document/30405616

Projektų atrankos konkurso paraiškos forma https://aktai.vilnius.lt/document/30405609

Projekto įgyvendinimo sąmatos forma
https://aktai.vilnius.lt/document/30405608

Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte https://aktai.vilnius.lt/document/30405615

 

[1] Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Bendruomeninė organizacija turi atitikti kelis požymius:

 1. Organizacija veikia konkrečioje vietovėje;
 2. Ir jos nariai yra tos vietovės gyventojai (jų atstovai)
 3. Ir organizacija siekia viešųjų gyventojų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje įgyvendinimu.

Apibrėžime akcentuojama visų tos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas, o ne tam tikros grupės gyventojų. Todėl organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, kilmės, tautybės, negalios, sveikatos būklės, profesijos, domėjimosi srities, įsitikinimų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ir kt.), nors ir veikiančios konkrečioje vietovėje – neatitinka bendruomeninės organizacijos sampratos.