Patvirtintas Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas ir nauji Seniūnaičių sueigos nuostatai

Skelbiame 2017 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-891 „Dėl Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo ir seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO IR SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2017 m. balandžio 25 d. Nr. 1-891
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 ir 35 straipsniais, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašą;

1.2. Seniūnaičių sueigos nuostatus.

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-1841 „Dėl seniūnaitijų sudarymo, Seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo
ir Seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ 2.2 punktą.

Meras Remigijus Šimašius

______________

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 25 d.
sprendimu Nr. 1-891

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) seniūnijų teritorijose gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovų – seniūnaičių rinkimų tvarką.

2. Iš seniūnijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių sudaromos seniūnaitijos. Seniūnaitijų sudarymo ir pakeitimo projektą tvirtina meras Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.

3. Kiekvienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

4. Seniūnaitis renkamas 3 metų kadencijai.

5. Seniūnaičių rinkimus organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta seniūnaičių rinkimų komisija (toliau – rinkimų komisija).

II. KANDIDATAI Į SENIŪNAIČIUS

6. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius pateikiami seniūnijos, kurioje renkamas seniūnaitis, seniūnui.

7. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

8. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

8.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

8.2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

8.3. yra tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

8.4. yra teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

9. Jei gyventojų, bendruomeninių organizacijų pasiūlytas kandidatas į seniūnaičius sutinka balotiruotis, seniūnui pateikia rašytinį prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, trumpą visuomeninės veiklos aprašymą, kuris viešai paskelbiamas seniūnijoje.

10. Kandidatai į seniūnaičius gali registruotis nuo pirmos iki paskutinės rinkimų dienos.

11. Seniūnaičių rinkimų anketos (toliau – anketa) forma tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Registruotas kandidatas anketas gauna seniūnijoje arba atsispausdina pats.

12. Nuolat atnaujinamas kandidatų sąrašas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta anketos forma iki rinkimų pabaigos yra viešai skelbiami seniūnijose ir Savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt.

13. Pageidaujantiems kandidatams į seniūnaičius seniūnas visą rinkimų laikotarpį sudaro sąlygas susitikti su gyventojais ir pristatyti savo veiklą.

III. SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI

14. Seniūnaičius renka seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti šios Savivaldybės tarybą, gyventojų susirinkime arba apklausos būdu:

14.1. seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami seniūnaitijos gyventojų susirinkime;

14.2. seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant seniūnaitijos gyventojus.

15. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu seniūnaičių rinkimams Savivaldybės teritorijoje organizuoti sudaroma ne mažiau kaip 9 narių rinkimų komisija, paskiriant pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Rinkimų komisija sudaroma iš Savivaldybės administracijos darbuotojų ir ne mažiau kaip 3 miesto bendruomenės atstovų.

16. Seniūnaičio rinkimų datą, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi, skelbia seniūnas. Seniūnaičio rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų. Informacija apie seniūnaičio rinkimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, viešai Savivaldybės ir seniūnijos patalpose, seniūnijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose ir pasirinktoje visuomenės informavimo priemonėje.

17. Skelbime apie rinkimus turi būti nurodyta seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, susirinkimo ar apklausos vieta ir laikas, anketų pristatymo vieta ir terminas.

18. Seniūnaičių rinkimas seniūnaitijos gyventojų susirinkime:

18.1. susirinkimą organizuoja seniūnas;

18.2. seniūnaitis renkamas atviru arba slaptu balsavimu;

18.3. išrinktu seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų;

18.4. susirinkimas yra protokoluojamas;

18.5. protokole nurodoma susirinkimo data, laikas, vieta, dalyvavusieji asmenys, kandidatai į seniūnaičius ir balsavimo rezultatai. Protokolą pasirašo visi rinkimų komisijos nariai. Protokolai perduodami ir saugomi Savivaldybės administracijoje;

18.6. rinkimų rezultatus paskelbia seniūnas;

18.7. rinkimų komisija prižiūri, kad gyventojų susirinkime būtų laikomasi šio aprašo reikalavimų.

19. Seniūnaičių rinkimas apklausiant seniūnaitijos gyventojus:

19.1. seniūnijos gyventojų apklausa turi vykti ne ilgiau kaip 14 dienų nuo rinkimų pradžios, apie kurią skelbiama aprašo 16 punkte nustatyta tvarka;

19.2. apklausoje dalyvaujantis seniūnaitijos gyventojas anketoje pats įrašo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir pasirašo;

19.3. kandidatai užpildytas anketas pateikia rinkimų komisijai per Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) arba elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną rinkimams pasibaigus. Jei pateikimo diena yra nedarbo ar šventinė diena, užpildytos anketos nurodytais būdais pateikiamos kitą darbo dieną.

19.4. rinkimų komisija, gavusi anketas, suskaičiuoja apklausos rezultatus ir priima sprendimą dėl seniūnaičio išrinkimo arba neįvykusių rinkimų. Jei skaičiavimo metu nustatyta parašų rinkimo pažeidimų (gyventojų parašų klastojimo atvejų ar savanoriškumo principo pažeidimų), tokie balsai anuliuojami.

19.5. išrinktu seniūnaičiu laikomas daugiausiai balsų per apklausą gavęs kandidatas;

19.6. apklausos rezultatai ir sprendimas dėl seniūnaičio išrinkimo yra nurodomi rinkimų komisijos posėdžio protokole. Posėdžio protokolą pasirašo visi komisijos nariai. Anketos ir posėdžio protokolas saugomi Savivaldybės administracijoje.

20. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

21. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams netaikomas aprašo 20 punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

22. Jei seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba negali eiti pareigų dėl ligos ar dėl kitų priežasčių ir iki jo įgaliojimų pabaigos yra likę ne mažiau nei 6 mėnesiai, ne vėliau kaip per du mėnesius organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai.

IV. SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMAS IŠ PAREIGŲ

23. Seniūnaitį iš pareigų atšaukia Savivaldybės administracijos direktorius, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

24. Seniūnaičio atšaukimo iniciatoriai apie priežastis ir numatomą pradėti parašų rinkimą raštu informuoja seniūną. Su šia informacija seniūnas supažindina visus artimiausios išplėstinės seniūnaičių sueigos dalyvius. Sueigos metu suteikiama teisė pasisakyti atšaukimo iniciatoriams ir atšaukiamam seniūnaičiui.

25. Seniūnaičio atšaukimo iš pareigų teisei įgyvendinti nustatomas 14 dienų laikotarpis. Jis skaičiuojamas nuo kitos dienos po išplėstinės seniūnaičių sueigos, kurioje buvo pranešta apie numatomą pradėti parašų rinkimą. Surinkti parašai turi būti pristatomi seniūnui kitą dieną pasibaigus parašų rinkimų terminui. Jei tai yra nedarbo ar šventinė diena, surinkti parašai seniūnui pateikiami kitą darbo dieną.

26. Seniūnaitijos gyventojų parašai, reiškiantys nepasitikėjimą seniūnaičiu, gali būti renkami tik kartu pateikiant iniciatorių raštišką atšaukimo tekstą, pristatytą išplėstinėje seniūnaičių sueigoje.

27. Surinktus parašus seniūnaičio atšaukimo iniciatoriai pateikia seniūnui ir, jei nėra nustatyta parašų rinkimo pažeidimų (gyventojų parašų klastojimo atvejų ar savanoriškumo principo pažeidimų), seniūnas per 5 darbo dienas informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie seniūnaičio atšaukimą ir naujų rinkimų organizavimą. Įsakymo projektą dėl seniūnaičio atšaukimo ir naujų seniūnaičių rinkimų organizavimo rengia seniūnas.

28. Jeigu per šio aprašo 25 punkte nustatytą terminą nesurenkamas reikiamas seniūnaitijos gyventojų parašų skaičius, seniūnas artimiausioje seniūnaičių sueigoje informuoja, kad seniūnaičio atšaukimo procedūra neįvyko. Kartoti seniūnaičio atšaukimo procedūrą galima ne anksčiau kaip po 2 mėnesių.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Rinkimų komisijos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo rinkimų pabaigos išrinktų seniūnaičių sąrašą teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris šį sąrašą patvirtina įsakymu.

30. Per 10 darbo dienų po rinkimų seniūnaičiui įteikiamas seniūnaičio pažymėjimas:

30.1. seniūnaičio pažymėjime turi būti seniūnaičio nuotrauka;

30.2. seniūnaičio pažymėjimas turi būti pasirašytas mero;

30.3. seniūnaičio pažymėjimas nėra asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

______________

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 25 d.
sprendimu Nr. 1-891

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Seniūnaičių sueiga yra seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūnaičių susirinkimas.

2. Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje.

3. Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.

II. SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS KOMPETENCIJA

4. Seniūnaičių sueiga aptaria ir priima sprendimus dėl:

4.1. seniūnijos metinio veiklos plano projekto ir dėl šio plano įgyvendinimo ataskaitos;

4.2. bendruomenės saugumo ir gyvenamųjų vietovių saugios aplinkos, teritorijų tvarkymo ir atnaujinimo, viešųjų erdvių pritaikymo bendruomenės poreikiams;

4.3. pagalbos labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (socialinės rizikos šeimoms, nepilnamečiams, vieniems gyvenantiems asmenims, neįgaliesiems ir kt.);

4.4. tradicinių seniūnijos sveikatinimo, kultūros ir sporto renginių;

4.5. savo gyvenamosios vietovės materialiojo ir nematerialiojo paveldo puoselėjimo;

4.6. viešųjų paslaugų teikimo seniūnijos gyventojams tvarkos ir kokybės.

5. Seniūnaičių sueigoje gali būti svarstomi ir kiti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams rūpimi klausimai ir dėl jų priimami sprendimai.

6. Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkama Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucija privalo nustatyta tvarka juos įvertinti. Seniūnas seniūnaičių sueigos sprendimus ir siūlymus teikia Savivaldybės institucijai pagal kompetenciją:

6.1. jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Tarybos posėdyje;

6.2. jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo.

III. SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Seniūnaičių sueiga vyksta seniūnijos patalpose ar kitose patalpose, kurias neatlygintinai suteikia Savivaldybė.

8. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas. Seniūnaičiai į sueigą gali kviesti Savivaldybės institucijų atstovus ir seniūnijos gyventojus.

9. Pirmosios seniūnaičių sueigos metu seniūnaičiai išrenka pirmininką, kuris pirmininkauja sueigoms visos kadencijos laikotarpiu. Taip pat išrenkamas sueigos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Seniūnaičiai gali atšaukti pirmininką nepasibaigus kadencijai ir išrinkti pirmininku kitą seniūnaitį. Pirmininkas gali atsistatydinti iš pirmininko pareigų, pateikęs seniūnaičių sueigai rašytinį prašymą.

10. Seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnijos seniūnaičių, išplėstinėje sueigoje – daugiau kaip pusė protokolu patvirtintos išplėstinės seniūnaičių sueigos dalyvių.

11. Negalintys dalyvauti sueigoje balso teisę turintys dalyviai turi teisę raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta sueigoje.

12. Seniūnaičių sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

13. Seniūnaičių sueigos darbotvarkę sudaro pirmininkas seniūnaičių, seniūnijos gyventojų ir seniūno siūlymu. Sueigos metu balso teisę turintys dalyviai ir seniūnas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų. Sueigoje negalintys dalyvauti balso teisę turintys dalyviai raštu gali pasiūlyti klausimus svarstyti sueigoje ir šiais klausimais raštu pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta sueigoje.

14. Darbotvarkės projekte nustatoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir į posėdį kviečiami asmenys. Sueigos darbotvarkė patvirtinama sueigoje dalyvaujančių visų balso teisę turinčių dalyvių balsų dauguma. Sueigos darbotvarkė skelbiama seniūnijos tinklalapyje, iškabinama skelbimų lentose.

15. Seniūnaičių sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, paprastai pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas ir balso teisę turinčių dalyvių bei seniūno nuomonė. Sueigos pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo svarba bendruomenei, galima įtaka seniūnijai skirtiems asignavimams ir Savivaldybės biudžetui.

16. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančiųjų, turinčių balsavimo teisę, balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.

17. Seniūnaičių sueiga protokoluojama. Seniūnaičių sueigos pirmininkas užtikrina, kad seniūnaičių sueigos sprendimai būtų surašyti protokole. Protokolą rašo sueigos išrinktas sekretorius arba, jam nedalyvaujant, pirmininko paskirtas asmuo. Protokole nurodoma sueigos data, eilės numeris, dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėjusieji ir priimtas sprendimas. Protokole taip pat nurodomi balsavimo rezultatai, įrašoma seniūnaičių ar seniūno atskiroji nuomonė. Sueigos protokolą pasirašo sueigos pirmininkas ir sekretorius. Protokolas per 5 dienas pateikiamas seniūnui.

IV. IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

18. Sprendžiant klausimus, susijusius su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu ir su kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga. Išplėstinės sueigos dalyvių sąrašą sudaro seniūnas.

19. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje turėdami sprendimo priėmimo teisę dalyvauja visi tos seniūnijos seniūnaičiai ir pareiškę pageidavimą raštu seniūnui tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai.

20. Išplėstinę seniūnaičių sueigą kviečia seniūnas pagal iš anksto sudarytą dalyvių sąrašą. Pirmosios tokios sueigos metu protokolu patvirtinama sueigos sudėtis – dalyviai, turintys sprendimo priėmimo ir patariamojo balso teises. Pasikeitusi išplėstinės seniūnaičių sueigos sudėtis tvirtinama nauju protokolu.

21. Vienai bendruomeninei organizacijai atstovauja vienas narys. Bendruomeninių organizacijų atstovų skaičius neturi viršyti seniūnaičių skaičiaus.

22. Tose seniūnijose, kuriose bendruomeninių organizacijų, pareiškusių pageidavimą dalyvauti išplėstinėje sueigoje, skaičius didesnis, nei numatyta šių nuostatų 21 punkte, kiekvienais ateinančiais metais rotacijos būdu keičiami ne mažiau kaip vienas trečdalis bendruomeninių organizacijų atstovų pagal jų pačių susitarimą (grafiką ar pan.). Apie tokį susitarimą bendru visuomeninių organizacijų raštu prieš pirmąją metų sueigą informuojamas seniūnas.

23. Deleguotasis bendruomeninės organizacijos atstovas gali būti keičiamas kitu apie tai raštu informavus seniūną.

24. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti pareiškę pageidavimą raštu seniūnui tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

25. Kiti išplėstinės sueigos klausimai sprendžiami 3 skyriuje nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Seniūnaitijų gyventojams informaciją apie seniūnaičių sueigoje priimtus sprendimus teikia seniūnaičiai.

27. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Seniūnas užtikrina, kad atitinkamų Savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų būtų paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

______________