Sudaroma Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020-07-08 sprendimu Nr. 1-604 (2022-06-08 d. Nr. 1-1486 redakcija) patvirtino Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir šiose nuostatuose nustatytą Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo tvarką, kviečiame Vilniaus mieste veikiančias nevyriausybinių organizacijų asociacijas (skėtines organizacijas) iki 2022 m. gruodžio 22 d. (įskaitytinai) deleguoti atstovą (-us) į sudaromą Vilniaus miesto NVO tarybą, pasirenkant veiklą vienoje iš nuostatų Apraše nustatytų 9 veiklų sričių.

Asociacija (skėtinė organizacija), vienijanti skirtingų veiklos sričių organizacijas, gali pateikti po vieną kandidatą į skirtingas veiklos sritis. Jei vienija vienos veiklos organizacijas – teikia vieną kandidatą.

 1.  teisė – žmogaus teisės, lyčių lygybė, tautinės mažumos, religija;
 2.  aplinka – gamta, energetika, statybos, gyvūnai;
 3.  komunaliniai reikalai – bendrijos, aplinkotvarka, vartotojai, paveldas, transportas;
 4.  kultūra, sportas, žiniasklaida;
 5.  švietimas, mokslas, profesinės grupės;
 6.  socialiniai reikalai – socialinės paslaugos, socialinis būstas, užimtumas;
 7.  savivalda – bendruomenės, viešoji tvarka ir teisėsauga, valdymas;
 8.  sveikata, senėjimas, neįgalieji;
 9.  vaikai, jaunimas, šeima.

Informaciją apie deleguojamus narius prašome pateikti e. paštu agne.bernotaite@vilnius.lt.

Teikdami informaciją prašome nurodyti:

 1. deleguojančios skėtinės asociacijos, veikiančios Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, pavadinimą,
 2. deleguojamos NVO organizacijos, veikiančios Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, pavadinimą, vadovo ar kito asmens (suderinto su vadovu) vardą, pavardę, kontaktinę informaciją.
 3. Veiklos sritį (vieną iš nurodytų), į kurią teikiamas kandidatas.

Iš viso asociacijos (skėtinės organizacijos) į Vilniaus miesto savivaldybės NVO tarybą deleguoja 9 narius.

Jeigu Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos pasiūlo daugiau nei 9 kandidatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija organizuoja slaptą balsavimą, kurio metu iš visų nevyriausybinių organizacijų asociacijų pasiūlytų kandidatų išrenkami 9 nevyriausybinių organizacijų atstovai.

 Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai https://aktai.vilnius.lt/document/30342583

 

Daugiau informacijos apie sudarymo procedūrą suteiks Daiva Mikulskienė, el. paštu daiva.mikulskiene@vilnius.lt