Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas ir inžinerinius statinius

Negyvenamosios patalpos ir inžineriniai statiniai:

Adresas Plotas
kv. m
Skelbiama
pradinė
nuomos
kaina,
Eur/mėn.
Pradinis
įnašas
Eur
Trumpa patalpų
charakteristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos
pobūdį
Nuomos laikotarpis Registracija
telefonu dėl
apžiūros
Dalyviai ir laimėtojai (informacija pateikiama įvykus konkursui)
Pašto g. 19, Grigiškės 11,08 53,00 159,00 Pastatas (unikalus Nr. 7996-3018-1014) kartu su aštuoniais lauko prekybos stalais Turgaus veiklai vykdyti su  sąlyga įrengti prekyvietę laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų 5 metai 2112251
Vinkšnų g. 6 57,58 40,00 120,00 Negyvenamosios patalpos, plane pažymėtos indeksais 1-4, esančios pastate (unikalus Nr. 1394-0001-0020), plane pažymėtame 2G1p Sandėliavimo veiklai 5 metai 2112182
Vilniaus g. 6, Grigiškėse 42,92 92,00 276,00 Negyvenamosios patalpos, plane pažymėtos indeksais 1-(6-13), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 1-(1, 14, 21), esančias pastato (unikalus Nr. 7995-9003-7011, teisinės registracijos Nr. 44/1419050), plane pažymėto indeksu 1B2/p,  pirmame aukšte Administracinei ar paslaugų veiklai vykdyti 5 metai 2112251
Stanevičiaus g. 24 243,97 965,00 2 895,00 Patalpos antrame aukšte, plane pažymėtos indeksais 2–(2–10), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, plane pažymėtų indeksais 2–1, 2–11, esančios pastate (unikalus Nr. 1099-1010-6020, plane pažymėtas indeksu 2U2p) Visoms Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančioms veikloms, išskyrus azartinių lošimų veiklą 5 metai 2112289

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 30  d. darbo dienomis 9-15 val., 2023 m. vasario 1 d. 9-14 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais. 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. vasario 1  d. iki 14 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius,  Klientų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte.

Konkursas vyks 2023 m. vasario 2 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.). Dalyvavimas nėra būtinas. Apie konkurso rezultatus bus pranešta nurodytais dokumentuose kontaktais.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2287, (8 5) 211 2182, (8 5) 211 2851.

Daugiau informacijos bei nuomojamų patalpų sąrašą ir konkursų sąlygas galima rasti internetiniame puslapyje adresu http://www.vilnius.lt/, skiltyse Finansai ir turtas bei Turtas.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriaus įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta nekonfidenciali informacija ir dokumentai.

 Voke turi būti nurodyta:

 • Siūloma konkreti 1 mėnesio pilna patalpų nuomos kaina už visą plotą.
 • Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 • Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 • Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 • Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį https://aktai.vilnius.lt/document/30332308.
 • Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
 • Užpildyta ir pasirašyta Potencialaus nuomininko (fizinio ar juridinio asmens) reputacijos vertinimo anketa https://aktai.vilnius.lt/document/30384902.

Kitos konkurso sąlygos:

 • Patalpos išnuomojamos lentelėje nurodytam terminui.
 • Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.
 • Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.
 • Pašto g. 19, Grigiškės pastate (unikalus Nr. 7996-3018-1014) kartu su aštuoniais lauko prekybos stalais turi būti įrengta prekyvietė laikantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir nuomininkas, sudaręs turto nuomos sutartį, per penkiolika kalendorinių dienų privalės kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl 1164 (vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt keturių) kv. m ploto žemės sklypo, priskirto nuomojamam turtui, nuomos sutarties sudarymo.
 • Būsimi patalpų nuomininkai privalo būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su:
 1. mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 2. socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
 • Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.