Biudžetinė įstaiga Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla viešo konkurso būdu nuomoja negyvenamąsias patalpas, esančias parko g. 67, Vilniuje

Konkurso sąlygos:

BĮ Vilniaus muzikos mokykla (toliau – mokykla) penkiems metams viešo konkurso būdu nuomoja muzikos mokyklai patikėjimo teise priklausančias negyvenamąsias patalpas –1032,78 (vieno tūkstančio trisdešimt dviejų ir septyniasdešimt aštuonių šimtųjų) kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, pažymėtas plane indeksais 1-(4-12), 1-14, 1-(24-26), esančias Mokyklos pastate (unikalus Nr. 1098-4006-8040, žymėjimas plane 5P1p), adresu Parko g. 67, Vilniuje, kultūrinei, kultūrinių dirbtuvių veiklai vykdyti.

Pradinė patalpų nuomos konkurso kaina:

Pradinė patalpų nuomos kaina nustatyta ne mažesnė kaip 1 (vieno) kv. m nuomos kainą – 1,66 (vienas Eur 66 ct) Eur per mėnesį iš viso 1714,41 (vienas tūkstantis  septyni šimtai keturiolika Eur, 41 ct) už visą nuomojamą plotą per mėnesį.

Patalpų nuomos konkurso ir nuomos sutarties specialiosios sąlygos: 

  1. Vykdyti kultūrinę, kultūrinių dirbtuvių veiklą.

 Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti pateikta konfidenciali informacija ir šie dokumentai:

  1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
  2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  4. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
  5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama).
  6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
  7. Patvirtinimas apie 3 mėnesių dydžio pradinio įnašo sumokėjimą.
  8. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
  9. Konkursui įvykus, medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).

Užklijuotą voką konkurso dalyviai pristato tiesiogiai darbo dienomis tarp 10:00-12:00 val./13:00-16:00 val. nuo 2022 m. birželio 13 d. 10:00 val. iki 2022 m. birželio 23 d. 16:00 val. arba registruotu paštu iki nurodyto termino konkurso organizatoriui – BĮ Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklai, esančiai Karklėnų g. 9, Vilnius (2 aukštas, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams kab.)

Vokų atplėšimas, dalyvaujant konkurso Komisijai, įvyks 2022 m. birželio 29 d. 12:00 val. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje, Karklėnų  g. 9, Vilnius (1 aukštas, mokyklos direktoriaus kab.).

Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2022 m. birželio 30 d. 12:00 val. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje, Karklėnų  g. 9, Vilnius (1 aukštas, mokyklos direktoriaus kab.). Apie konkurso rezultatus ir laimėtoją bus pranešta tą pačią dieną nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai privalo pateikti banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame nurodyta, kad konkurso dalyvis į BĮ  Vilniaus muzikos mokyklos  (įmonės kodas 191662228) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 914010042403921808, AB Luminor banke, pervedė pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai – 5143,24 Eur. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso laimėtojo paskelbimo, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Petras Jankauskas , tel. (8~5) 267 04 50, el. p. petras.jankauskas19@gmail.com

Turto nuomos konkursas viešai skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.nvmm.lt, muzikos mokyklos Facebook paskyroje, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 2022 m. birželio 13  d. iki 2022 m. birželio 20 d. tarp 10:00–14:00 val., susisiekus su direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams Petru Jankausku , tel. (8~5) 267 04 50, el. p. petras.jankauskas19@gmail.com