Dėl Išorinės reklamos reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo konkurso paskelbimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA IŠORINĖS REKLAMOS REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSĄ 

Konkurso tikslas – terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti išorinės reklamos reklaminius įrenginius, įrengtus pagal Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatų  (toliau – Konkurso nuostatai) sąlygas, suteikimas konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį vieniems metams už laimėtą reklaminio įrenginio įrengimo ir eksploatavimo vietą. Dalyvis gali dalyvauti konkurse dėl vienos ar kelių vietų (vietų skaičius neribojamas).

Konkurso laimėtojas, gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę įrengti ir eksploatuoti reklaminį įrenginį penkerius metus (su galimybe pratęsti ne daugiau kaip penkeriems metams) nuo leidimo išdavimo dienos.


Konkursas skelbiamas:

1.  Konkurso nuostatų 6 priede nurodytose labai didelio ir didelio formato reklaminių įrenginių įrengimo vietose.

2.  Konkurso nuostatų 7 priede nurodytose požeminės perėjos Laisvės prospekte (ties viešojo transporto stotele „Karoliniškės“) reklaminių įrenginių įrengimo vietose.   

3.  Konkurso nuostatų 8 priede nurodytose požeminės perėjos Konstitucijos prospekte (ties viešojo transporto stotele „Europos aikštė“) reklaminių įrenginių įrengimo vietose.  

4.  Konkurso nuostatų 9 priede nurodytose požeminės perėjos Pilaitės prospekte (ties Papilėnų gatve) reklaminių įrenginių įrengimo vietose.   

Konkurso dokumentus galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje

vilnius.lt  skiltyje „Finansai ir turtas“.

Konkurso nuostatus galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje

vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30306753

 

Konkurso dalyviai konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama reklaminio įrenginio įrengimo ir eksploatavimo vieta. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir bus grąžintas konkurso dalyviui.


Atkreipiame dėmesį!

Konkursinį pasiūlymą sudarantys dokumentai ir jų pateikimo tvarka nustatyta konkurso nuostatų 9-12 punktuose.

Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš konkurso nuostatų 9-12 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.

Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens, patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės  steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas. Konkursui dokumentai užklijuotame voke turi būti pateikti iki 2018 m. birželio 21 d. 12.30 val. Savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3) Interesantų aptarnavimo skyriuje – 15 arba 16 langelyje.

Vokai su konkursiniais pasiūlymais bus atplėšiami birželio 21 d. 13 val. 239 kabinete (Konstitucijos pr. 3).

Informacija teikiama Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyryje tel. (8 5)  211 2523 – poskyrio vedėjas D. P. Vizgirda ir tel. (8 5)  211 2242 –  vyriausioji specialistė N. Simanavičienė. Turto departamento darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

 


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2018 m. kovo 26 d.   Nr. 30- 938/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniu ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento direktoriui.

 

 

Administracijos direktorius    Povilas Poderskis

______________


Dokumento priedai:

30-938/18(2.1.1E-TD2) – 5 priedas Leidimo forma. docx

30-938/18(2.1.1E-TD2) – 7 priedas.docx

30-938/18(2.1.1E-TD2) – 1-4 priedai.docx

30-938/18(2.1.1E-TD2) – 6 priedas 1 d..docx

30-938/18(2.1.1E-TD2) – 6 priedas 2 d..docx

30-938/18(2.1.1E-TD2) – 8 priedas.docx

30-938/18(2.1.1E-TD2) – 9 priedas.docx

30-938/18(2.1.1E-TD2) – 2018-03 KONKURSO NUOSTATAI. docx