Informacija apie iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą

Vilniaus miesto pietinės tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė parengė Vilniaus miesto Pietinės tikslinės teritorijos vietos plėtros strategiją.

Informacija apie projektą:

Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas: 08.6.1-ESFA-T-909 Vietos plėtros strategijų rengimas

Projekto pavadinimas: Vilniaus miesto Pietinės tikslinės teritorijos vietos plėtros strategijos parengimas

Projekto tikslas: Pietinės VVG plėtros strategijos parengimas, kuris padės pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Projekto uždavinys: Parengti Vilniaus miesto Pietinės tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės plėtros strategiją.

Projekto santrauka: Projekto metu Vilniaus miesto Pietinės tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Vidaus reikalų ministro įsakymu 2015-01-22 Nr. 1V-36 patvirtintomis taisyklėmis, parengė Vilniaus miesto Pietinės tikslinės teritorijos vietos plėtros strategiją. Tikslinė teritorija, joje numatomi įgyvendinti tikslai ir uždaviniai apibrėžiami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintame  2014-2020 metų integruotų teritorijų vystymo programos projekte (tarybos sprendimas 2015-01-21 Nr. 1-2210 „Dėl pritarimo patikslintam 2014-2020 Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos projektui“) ir Vidaus reikalų ministerijos  patvirtintoje programoje „Vilniaus miesto integruota teritorijos vystymo programa“ (patvirtinta Vidaus reikalų ministro įsakymu 2015-06-19 Nr. 1V-513). Strategija tikslingai nukreips vietos bendruomenių iniciatyvas ir projektus įgyvendinti Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties su ES (patvirtinta Europos Komisijos 2014-06-20 sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001)  2014-2020 metų veiksmų programos 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Į strategijos rengimą įtrauktos pietinėje tikslinėje teritorijoje veikiančios gyventojų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslas ir Vilniaus miesto savivaldybė. Strategijai parengti atlikta Pietinės tikslinės teritorijos tiriamųjų studijų analizė, suorganizuoti strategijos aptarimo renginiai.